Gwybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

Ynglŷn â'n data

Ystadegau swyddogol a grëwyd i'r diben hwn yw'r data ar Darganfod Prifysgol. Mae'r dudalen hon yn esbonio o le daw'r data, a'r hyn y byddwn yn ei wneud o ran eu cyhoeddi.

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Arolwg blynyddol yw'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) sy'n galluogi myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf i roi adborth am eu cwrs. Bydd prifysgolion a cholegau'n defnyddio'r canlyniadau i wella'r profiadau dysgu a hefyd i helpu ymgeiswyr i benderfynu rhwng gwahanol gyrsiau.

Cynhelir yr arolwg gan Ipsos MORI ar ran cyllid addysg uwch a chyrff rheoleiddio'r DU.

Bydd myfyrwyr yn ymateb i ddatganiadau drwy ddefnyddio graddfa bum pwynt sy'n amrywio rhwng 'yn anghytuno'n bendant' ac 'yn cytuno'n bendant'. Y niferoedd a welwch ar Darganfod Prifysgol yw'r ganran o fyfyrwyr sydd naill ai wedi ymateb eu bod 'yn cytuno'n bendant' neu 'yn cytuno' â phob datganiad.

Daw data'r ACF ar Darganfod Prifysgol o arolygon 2019 a 2018.

Am fwy o wybodaeth am yr ACF, ewch i wefan y Swyddfa Fyfyrwyr.

Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE)

Mae arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn casglu gwybodaeth gan fyfyrwyr tua 6 mis ar ôl iddynt orffen eu cwrs. Mae'n holi beth maen nhw'n ei wneud ar hyn o bryd. Os ydyn nhw'n gweithio, mae'n gofyn beth yw natur eu swydd a faint maen nhw'n ei ennill.

Byddwn yn defnyddio data'r DLHE i gasglu'r ystadegau ar Darganfod Prifysgol yn yr 'Adran ar ôl y cwrs' am 6 mis ar ôl graddio.

Daw'r data mwyaf diweddar gan raddedigion o flwyddyn academaidd 2016-17. Byddwn weithiau'n cyfuno data'r flwyddyn honno â data myfyrwyr a raddiodd yn 2015-16.

Ym ddiweddar, cyflwynwyd yr Arolwg Deilliannau Graddedigion i ddisodli arolwg DLHE. Byddwn yn dechrau defnyddio data Deiliannau Graddedigion yn lle'r DLHE yn 2020.

Set ddata Deilliannau Addysg Hydredol

Mae'r set ddata Deilliannau Addysg Hydredol yn defnyddio cofnodion treth y llywodraeth i gynhyrchu data ar enillion. Gan nad yw'n ddibynnol ar sicrhau ymateb gan fyfyrwyr i arolwg mae'n cynnwys data ar gyfer mwy o fyfyrwyr na'r arolwg DLHE.

Byddwn yn defnyddio data LEO yn 'Adran ar ôl y cwrs' ar Darganfod Prifysgol ar gyfer enillion 3 blynedd ar ôl graddio.

Ynglŷn â'r data LEO a ddangosir ar Unistats

Mae angen i chi fod yn ymwybodol o rai pethau wrth ddefnyddio data LEO ar Darganfod Prifysgol:

  • Mae'r data LEO yn dangos faint yr oedd graddedigion sy'n gweithio yn y DU yn ei ennill 3 blynedd ar ôl graddio.
  • Mae'r data yn cynnwys incwm trethadwy i rai y didynnwyd treth o'r ffynhonnell gan eu cyflogwr, ac nid yw'n cynnwys enillion y rhai a oedd yn hunangyflogedig.
  • Mae'r data a gyhoeddir ar gyfer maes pwnc y cwrs a byddwn yn cyfrifo cyfartaledd hynny dros ddwy flwyddyn dreth.
  • Gan mai'r data enillion diweddaraf sydd gennym yw data o gofnodion treth 2015-16 a 2016-17, mae'r data a arddangosir ar gyfer enillion y rhai a raddiodd yn 2011-12 a 2012-13.
  • Rydym ond yn cyhoeddi data LEO ar gyfer cyrsiau a addysgir gyda darparwyr yn Lloegr.

Ystadegau arbrofol

Mae ffigurau'r LEO a gyhoeddir ar Unistats wedi'u labelu'n ystadegau arbrofol. Mae hynny er mwyn i'n defnyddwyr ddeall bod yr ystadegau'n newydd. Nid yw'n golygu eu bod o ansawdd isel. Byddem yn croesawu adborth ynghylch pa mor ddefnyddiol yw'r ystadegau a sut y gellir eu gwella.

Ceir mwy o wybodaeth am y modd y caiff yr ystadegau eu cynhyrchu a chyfle i roi adborth ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr.

Data a gasglwyd gan brifysgolion a cholegau ar fyfyrwyr unigol

Bydd cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch y DU yn casglu data gan brifysgolion a cholegau ar eu myfyrwyr unigol. Byddwn yn defnyddio'r data hyn i greu rhai o'r ystadegau a ddefnyddir gennym.

Dyma'r setiau data a ddefnyddir gennym:

Cofnod Myfyrwyr HESA

Cofnod Myfyrwyr AP HESA

Cofnod Dysgwyr Unigol a gasglwyd gan yr Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau

Ac mae'r data a ddefnyddir gennym ar gyfer blynyddoedd academaidd 2015-16, 2016-17 a 2017-18.

Parhad

Byddwn yn defnyddio'r data hyn i ddweud wrthych beth mae myfyrwyr yn ei wneud flwyddyn ar ôl dechrau'r cwrs. Gelwir nifer y myfyrwyr sydd yn dal ar y cwrs yn 'gyfradd parhau'.

Nid yw'n anghyffredin i rai myfyrwyr adael yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Os yw'r gyfradd parhau yn llawer is na'r gyfradd ar gyfer cyrsiau eraill, gallai hynny fod yn arwydd nad yw'r cwrs yn bodloni disgwyliadau myfyrwyr.

Gwybodaeth am fynediad

Byddwn yn defnyddio'r data hyn i ddweud wrthych beth oedd cymwysterau myfyrwyr blaenorol a dderbyniwyd ar gwrs, a faint o bwyntiau UCAS a oedd ganddynt.

Y data ar gyfer pwyntiau Tariff UCAS yw'r cyfartaledd ar gyfer y cymwysterau a oedd gan yr holl fyfyrwyr blaenorol a dderbyniwyd ar gwrs dros y tair blynedd diwethaf.

Gweler ein hadran Gofynion derbyn am fwy o wybodaeth am ofynion Tariff a mynediad UCAS.

Defnyddio data wrth wneud penderfyniadau

Daw'r data a gyhoeddir gennym ar Darganfod Prifysgol o ffynonellau dibynadwy, a gall eich helpu i wneud penderfyniad deallus.

Mae'n bwysig nad ydych chi'n gwneud penderfyniadau ar sail mân wahaniaethau rhwng cyrsiau. Yn lle hynny, chwiliwch am wahaniaethau mawr, yn enwedig lle bo'r ffigurau'n llawer is na ffigurau cyrsiau eraill yr ydych yn eu hystyried.

Meintiau sampl a chyfraddau ymateb

Ar Darganfod Prifysgol, byddwn yn dweud wrthych chi faint o fyfyrwyr y mae'r data a gyhoeddir gennym wedi'u seilio arnynt ac, os daeth y data hynny o arolwg, beth oedd y gyfradd ymateb.

Efallai y bydd y niferoedd hyn yn llai nag yr ydych yn ei ddisgwyl gan ein bod yn ceisio cyhoeddi data ar gyfer y cwrs dan sylw, ac ni fydd rhai cyrsiau yn cynnwys nifer fawr o fyfyrwyr.

Mae cyfradd ymateb uchel gan nifer fawr o fyfyrwyr yn golygu y gallwch fod yn fwy hyderus ynghylch y data. O ran niferoedd llai, mae'n arbennig o bwysig nad ydych yn gwneud penderfyniadau ar sail mân wahaniaethau.

Nid ydym ond yn cyhoeddi data os yw'r data yn seiliedig ar isafswm penodol o fyfyrwyr. Gwneir hyn yn rhannol i sicrhau nad oes modd adnabod y myfyrwyr hynny, ac yn rhannol i sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei gyhoeddi yn ddibynadwy. Ar gyfer arolygon, nid ydym ychwaith yn cyhoeddi data os yw'r cyfraddau ymateb yn isel.

Ar gyfer y rhan fwyaf o'r data mae angen data gan o leiaf 10 o fyfyrwyr i'w gyhoeddi. Ar gyfer LEO, mae angen o leiaf 15 o fyfyrwyr.

Cyrsiau bach

Ar gyfer llawer o gyrsiau llai, nid oes gennym ddata gan ddigon o fyfyrwyr i'w cyhoeddi.

Er mwyn inni allu data rhywfaint o ddata, byddwn yn cyfuno'r data diweddaraf â data o'r flwyddyn gynt. Os yw hynny'n dal heb fod yn ddigon, byddwn yn cyfuno data ar gyfer cyrsiau yn yr un maes pwnc yn y brifysgol neu'r coleg dan sylw.

Byddwn yn dweud ein bod wedi gwneud hyn ar dudalen y cwrs mewn bocs melyn.

Cyrsiau newydd

Os bydd cwrs yn newydd, neu os nad oes llawer o fyfyrwyr wedi'i orffen eto, byddwn yn cyhoeddi data ar gyfer cyrsiau eraill yn y maes pwnc hwnnw. Gwneir hyn i roi syniad i chi o brofiadau a deilliannau myfyrwyr yn y brifysgol a'r coleg dan sylw.

Unwaith eto, byddwn yn esbonio ein bod wedi gwneud hyn ar dudalen y cwrs mewn bocs melyn.

Talgrynnu

Byddwn yn cyhoeddi data’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr i’r pwynt canran agosaf. Ar gyfer data eraill, os oes gennym ddata ar gyfer llai na 52.5 o fyfyrwyr, byddwn yn talgrynnu’r data i’r pum pwynt canran agosaf.

Gall hyn olygu nad yw’r ffigurau a ddangosir bob amser yn adio i wneud 100 y cant. Yn lle hynny, gallai’r cyfanswm fod yn 95 y cant neu’n 105 y cant o adio’r ffigurau gyda’i gilydd.

Back
to top