Paratoi i ddechrau yn y brifysgol

Gyda chyfyngiadau sy'n gysylltiedig â'r pandemig yn dechrau codi, dyma’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ynghyd ag awgrymiadau gan fyfyrwyr, fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl ac i’ch helpu i baratoi i ddechrau eich cwrs yn y brifysgol.

Gwiriwch wefan eich prifysgol a'r tudalennau cyrsiau yn rheolaidd am fanylion, a darllenwch ddiweddariadau gan eich prifysgol neu goleg – gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth.

Dysgu ar y campws neu ar-lein: Y llynedd, symudodd y mwyafrif o brifysgolion a cholegau i gymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein, ac mae'n edrych yn debyg y bydd llawer o gyrsiau'n parhau gyda'r dull hwn, am y tymor cyntaf o leiaf. Mae prifysgolion wedi darparu addysgu, recordiadau ac adnoddau byw ar-lein i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cyrchu'r addysgu sydd ei angen arnynt. Pan fydd cyfyngiadau'r pandemig yn cael eu codi, gellir defnyddio mwy o ddysgu ar y campws ac wyneb yn wyneb. Pan fo prifysgolion yn cynllunio cymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein, dylai myfyrwyr dderbyn profiad addysg uwch o ansawdd da ym mha bynnag ddull y bydd yr addysgu’n cael ei ddarparu.

Cyrsiau â chydrannau neu leoliadau ymarferol: Pan godir cyfyngiadau'r pandemig, gall trefniadau ac amserlennu newid. Bydd eich sefydliad yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau. Os ydych chi'n gwneud cwrs gwyddoniaeth neu gwrs meddygol yn y labordy, efallai y bydd rhai newidiadau o ran cynllun yr ystafell, nifer llai o bobl yn y dosbarth, a defnydd o sgriniau rhwystro. Gellir rhoi slotiau amser wythnosol i fyfyrwyr fod ar y campws, ac efallai y bydd trefniadau arbennig ar gyfer lleoliadau neu elfennau ymarferol o gyrsiau. Mae cyfyngiadau teithio rhyngwladol hefyd yn debygol o barhau, a allai effeithio ar leoliadau tramor.

Mae prifysgolion a cholegau yn gweithio'n galed i ddarparu profiad cadarnhaol i fyfyrwyr ac addysgu o ansawdd uchel. Disgwylir iddynt ddilyn canllawiau'r llywodraeth, yn enwedig i gyfathrebu'n glir â'u myfyrwyr am yr hyn y gallant ei ddisgwyl o'r addysgu a'r dysgu a gynlluniwyd. Dylai hyn gynnwys sut mae addysgu a dysgu yn gweithio nawr, a newidiadau a fyddai’n cael eu gwneud mewn ymateb i gyngor iechyd, fel eich bod yn wybodus o'r sefyllfa. Dylent ystyried barn eu myfyrwyr wrth wneud penderfyniadau ynghylch sut mae cyrsiau'n cael eu haddysgu. Pan fydd y tymor newydd yn dechrau, byddant yn gweithio i sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad at ddarpariaeth o ansawdd uchel sydd ag adnoddau da.

Mae prifysgolion yn ymwybodol iawn o brofiadau myfyrwyr newydd dros y deunaw mis diwethaf. Mae llawer wrthi'n cynnwys dosbarthiadau dal i fyny yn eu modiwlau blwyddyn gyntaf, fel y gall myfyrwyr newydd lenwi unrhyw fylchau yn eu dysgu neu o ran gwybodaeth eu pwnc.

Bydd eich prifysgol neu goleg yn cynnig ystod o wahanol wasanaethau cymorth. Mae'r rhain ar waith i sicrhau bod gennych y profiad myfyriwr gorau posibl. Gall hyn gynnwys gwasanaethau cwnsela ac iechyd meddwl, timau llesiant a thimau cymorth academaidd i sicrhau eich bod yn cael cymorth i ddatblygu eich sgiliau astudio. Bydd cymorth cyngor gyrfaoedd ar waith hefyd, naill ai trwy eich sefydliad neu ddarparwyr eraill, i ddatblygu sgiliau ar gyfer eich dyfodol. Mae ymuno â chymdeithasau a chlybiau myfyrwyr yn ffordd gadarnhaol o fagu hyder a bydd gweithio gyda nhw yn gwella eich sgiliau cyflogadwyedd.

Eich prifysgol neu goleg yw'r lle gorau i fynd am wybodaeth am eich cwrs, llety, a mynediad at gyfleusterau. Rydym yn eich annog i ddefnyddio eu gwasanaethau cymorth. Byddai undeb, urdd neu gymdeithas myfyrwyr (os oes gan eich prifysgol neu goleg un) hefyd yn lle da i ofyn am gyngor a chymorth. I gael mwy o wybodaeth, gweler ein cynnwys ar fywyd fel myfyriwr ac ymgartrefu yn y brifysgol isod.

Mae gan bob prifysgol a choleg drefniadau ar waith mewn ymateb i'r pandemig, gan gynnwys gwisgo masgiau wyneb, systemau cerdded unffordd, cadw pellter cymdeithasol mewn caffis a siopau, glanweithdra dwylo, a phrofion ar gyfer coronafeirws. Gall elfennau o hyn barhau dros y flwyddyn i ddod, yn ôl yr angen. Gall y rheolau a gofynion newid wrth i gyfyngiadau gael eu codi. Dysgwch fwy Lloegr, Cymru,Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Brechlynnau: Gall myfyrwyr o'r DU a myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi'u cofrestru gyda meddyg teulu drefnu eu brechlyn trwy eu meddyg teulu. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gofrestru gyda meddyg teulu yma er mwyn trefnu apwyntiad mewn canolfan frechu, safle fferylliaeth gymunedol neu mewn rhai safleoedd sy'n cael eu rhedeg gan feddygon teulu trwy system archebu genedlaethol y GIG. Os ydych chi wedi derbyn eich brechlyn cyntaf eisoes, naill ai yn y DU neu'r tu allan iddo, gallwch drefnu eich ail frechlyn mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi. Mae'r brechlyn yn rhad ac am ddim. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyngor ar y brechlyn i fyfyrwyr yn Cymru yma.

Myfyrwyr rhyngwladol a chwarantîn: Mae prifysgolion a cholegau yn cynnig cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol sydd angen cael eu gosod dan gwarantin wrth gyrraedd y DU. Gall hyn gynnwys llety â chymhorthdal ​​a darparu bwyd. Gwiriwch â'ch sefydliad am ba gymorth sydd ar gael.

Iechyd meddwl a llesiant: Mae llawer o brifysgolion yn cynnig dosbarthiadau iechyd a llesiant i fyfyrwyr. Fe ddylai fod wybodaeth am hyn ar wefan neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y brifysgol. Mae Meddyliau Myfyrwyr wedi creu canllaw i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer y brifysgol neu goleg.

Ar ôl i chi benderfynu beth y byddwch chi'n ei astudio ac ymhle, mae angen ichi edrych ar eich opsiynau llety.

 • Fel rheol, mae gwahanol fathau o lety ar gael, a all gynnwys llety sy'n eiddo i brifysgol neu goleg, llety myfyrwyr sy'n eiddo i gwmnïau preifat, a llety preifat. Efallai y byddai'n well gennych fyw ar y campws – gallai fod yn bwysig eich bod yn byw'n agos i'r brifysgol neu'r coleg, neu eich bod chi'n byw mewn ardal gyda llawer o gyfleusterau yn agos atoch.
 • Gwiriwch wefan a chyfryngau cymdeithasol eich prifysgol neu goleg i gael cyngor a gwybodaeth am lety yn yr ardal. Os penderfynwch fyw mewn neuaddau preswyl, efallai y gallwch sicrhau ystafell ar-lein.
 • Os ydych chi'n fyfyriwr anabl neu os oes gennych chi anghenion dysgu penodol, efallai y bydd arnoch angen rhai trefniadau penodol ar waith. Dylai fod gan bob prifysgol lety hygyrch, er efallai na fydd ar gael mor hwyr â hyn. Gall gwasanaethau anabledd i fyfyrwyr yn eich prifysgol eich cefnogi chi i ddod o hyd i'r lle iawn. Dylent hefyd allu eich cynghori ar unrhyw gyllid y gallwch ei gyrchu. Cysylltwch â nhw i ddarganfod mwy am eich opsiynau llety.
 • Cyn i chi symud i mewn, mae angen i chi ddarganfod pa ddodrefn a chyfleusterau a ddarperir: o welyau, dillad gwely, desgiau, cadeiriau ac offer cegin, hyd at ba rent a biliau y bydd disgwyl i chi eu talu.
 • Edrychwch ar y manylion: mae gan y mwyafrif o ddarparwyr llety (gan gynnwys neuaddau preswyl) reolau. Ceisiwch ymchwilio i bopeth fel y gallwch chi gynllunio a mynd â'r hyn sydd ei angen arnoch chi gyda chi.
 • Edrychwch ar drefniadau cymdeithasol. Gallwch gysylltu â'ch cyd-letywyr trwy'r cyfryngau cymdeithasol ymlaen llaw. Mae gan sefydliadau dudalennau cyfryngau cymdeithasol, a gallai fod yn ddefnyddiol cysylltu trwy'r rhain. Efallai y byddwch hefyd am ymchwilio i gymdeithasau a chlybiau ymlaen llaw trwy undeb y myfyrwyr, yn ogystal ag edrych ar flogiau gan fyfyrwyr cyfredol, oherwydd efallai y byddan nhw'n cynnig rhai awgrymiadau defnyddiol.
 • Mae gan bob myfyriwr yr hawl i dŷ neu fflat sy'n ddiogel ac addas i fyw ynddo, p'un a ydych chi mewn llety dan berchnogaeth prifysgol neu lety preifat. Mae hyn yn cynnwys cael system awyru dda, deunydd inswleiddio a system wresogi. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am eich hawliau a chael chymorth gan Gyngor ar Bopeth.
 • Gallwch hefyd ddarganfod mwy ar ein tudalen dechrau yn y brifysgol.

Os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU a bod gennych le i astudio yn y brifysgol neu'r coleg, neu os ydych chi yn y system glirio, dylech geisio gwneud cais am gyllid myfyrwyr cyn gynted â phosibl.

Gallwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth am gyllid myfyrwyr a benthyciadau i fyfyrwyr ar wefan Darganfod Prifysgol.

 • Os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU: mae gwahanol sefydliadau i wneud cais amdanynt am gyllid myfyrwyr, yn dibynnu ar ym mha wlad yn y DU rydych chi'n gwneud cais.

Dysgwch fwy yma Lloegr, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae mwy o fanylion ar gael ar dudalen cyllid myfyrwyr llywodraeth y DU.

 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yng nghanllaw ar gyllid myfyrwyr Cyngor Materion Myfyrwyr Rhyngwladol y DU (UKCISA), a chanllawiau ar ysgoloriaethau a chyllid Study UK y British Council.
 • Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio dramor, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda'r brifysgol neu'r coleg rydych wedi'i ddewis i gael manylion ffioedd a chostau. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am gynllun Turing yma. Dyma gynllun llywodraeth y DU i ddarparu cyllid ar gyfer cyfleoedd rhyngwladol mewn addysg a hyfforddiant ledled y byd.

Ar hyn o bryd, mae rheolau gwahanol ynglŷn â theithio i'r DU yn dibynnu ar ba wlad rydych chi'n teithio ohoni. Mae'r rheolau yn berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dod i'r DU i astudio, ac i fyfyrwyr o'r DU sy'n dychwelyd o dramor, megis ar ôl gwyliau. Caniateir teithio rhwng cenhedloedd y DU os ydych chi eisoes yn y DU.

Efallai y bydd manylion y rheolau a sut maen nhw'n berthnasol i wahanol wledydd yn newid, felly mae'n bwysig eich bod yn cael y newyddion diweddaraf.

Byddwch yn ymwybodol: wrth ddod i mewn i'r DU, efallai y bydd gofyn i chi gael eich gosod dan gwarantîn neu hunanynysu, felly mae'n bwysig eich bod yn gwirio'r manylion ac yn gwneud y trefniadau angenrheidiol cyn i'ch cwrs ddechrau. Gallwch wirio'r rheolau diweddaraf am deithio yma:

Byddwch yn derbyn e-bost neu lythyr gan eich prifysgol neu goleg gyda manylion ar sut a phryd i gofrestru ar gyfer eich cwrs. Fe ddylech chi hefyd ddod o hyd i fanylion ar wefan y sefydliad.

 • Mae gan lawer o brifysgolion a cholegau gofrestru ar-lein: dylech dderbyn manylion ar sut i fewngofnodi a chofrestru. Fel arfer, mae angen i chi gofrestru yn ystod wythnos gyntaf y tymor.
 • Mae'n bwysig eich bod yn cofrestru ar gyfer eich cwrs fel y gallwch fynychu'r cwrs, ond hefyd i gael mynediad i'ch benthyciad a'ch cyllid myfyriwr, cael eich cerdyn adnabod prifysgol, cael mynediad i'ch cyfrif e-bost prifysgol, argraffu tystysgrif gofrestru, a sicrhau eich bod wedi'ch eithrio rhag talu’r dreth gyngor.

Dyma gyngor gan fyfyrwyr a ddechreuodd yn y brifysgol y llynedd:

 • Dylid cymryd rhan mewn cymaint o gyfleoedd ag y gallwch. Bydd llawer o gymdeithasau myfyrwyr y gallwch chi ymuno â nhw a digwyddiadau i fynd iddyn nhw, p'un ai ar-lein neu wyneb yn wyneb.
 • Dewch i adnabod eich cyd-ddisgyblion. Gallwch chi sefydlu sgwrs grŵp ar WhatsApp. Dywedodd nifer o fyfyrwyr prifysgol fod hyn wedi bod o help mawr iddyn nhw deimlo'n gartrefol a chefnogi a dod i adnabod ei gilydd.
 • Ceisiwch fod yn hunangymhellol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi amser i'ch hun gynllunio a gwneud unrhyw arholiadau aseiniad, gan gofio cymryd seibiannau rheolaidd.

 • Adolygwch eich pynciau cyn i chi gyrraedd, a chwblhewch unrhyw waith darllen a anfonwyd atoch ar gyfer y cwrs rydych chi'n ei ddechrau. Mae llawer o brifysgolion a cholegau yn darparu rhestrau darllen a dolenni i adnoddau ar-lein a awgrymir. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi peth amser o'r neilltu i'w hastudio. Gallech edrych ar amlinelliadau neu fanylion y modiwlau cwrs y byddwch chi'n eu hastudio yn ystod y tymor neu flwyddyn gyntaf. Gall hyn roi rhai syniadau i chi am unrhyw wybodaeth bwnc neu ddysgu y byddwch chi efallai eisiau ailedrych arno a'i adolygu. Gall hyn eich helpu chi i gymryd mantais o bob cyfle.

Fel arfer, mae tipyn o fwlch cyn dechrau cwrs prifysgol, felly efallai eich bod wedi anghofio rhywfaint o'r cynnwys. Ewch yn ôl dros eich nodiadau a'ch llyfrau pwnc. Gallwch hefyd edrych ar bethau ar-lein, gwylio fideos ar-lein ar y pwnc, ac ailymgyfarwyddo â'r hyn rydych chi'n ei wybod.

 • Ymgyfarwyddwch â sgiliau astudio: Mae llawer o adnoddau a chanllawiau defnyddiol i'ch helpu i adeiladu'ch sgiliau ar gyfer ysgrifennu traethodau a pharatoi ar gyfer astudio mwy annibynnol, rheoli amser, a chadw cymhelliant.

Os ydych chi am adnewyddu eich sgiliau a pharatoi ar gyfer y brifysgol, dyma rai pethau a all eich helpu:

 • Mae gan Future Learn gyrsiau ar-lein am ddim gan brifysgolion i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer addysg uwch.
 • Mae Coursera yn dwyn ynghyd nifer o gyrsiau agored ar-lein gan nifer o brifysgolion rhyngwladol blaenllaw mewn ystod eang o bynciau.
 • Mae UCAS, mewn cydweithrediad â'r Coleg Estyniad Cenedlaethol, wedi cyhoeddi canllawiau sgiliau astudio.
 • Mae Academi Khan yn cynnig ymarferion i ymarfer, fideos hyfforddi, a rhai adnoddau am ddim ar draws ystod o bynciau.
 • Mae University Ready yn darparu gwybodaeth ar sut mae prifysgolion yng Nghymru yn cynnig cymorth a help i sicrhau eich bod yn cael y gorau o addysg uwch.

Mae rhai prifysgolion hefyd yn darparu adnoddau defnyddiol, ac nid oes angen i chi fod yn aelod o'r brifysgol honno i gael mynediad atynt – maent fel arfer am ddim ac yn agored i bawb. Dyma rai enghreifftiau:

 • Mae gan y Brifysgol Agored fodiwlau mewn gwahanol bynciau i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich cwrs.
 • Mae gan Brifysgol Bryste ystod o adnoddau sgiliau gwybodaeth ac astudio y gallwch eu cyrchu.
 • Mae llyfrgell Prifysgol Manceinion yn cynnig ystod o adnoddau ar-lein.
 • Mae gan Brifysgol Leeds lyfrgell sgiliau academaidd gyda gwybodaeth ac adnoddau ar-lein.
 • Gallwch hefyd ymweld â chanolfan sgiliau academaidd yn eich prifysgol neu goleg i gael cymorth pellach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eu gwefan i weld sut y gallant gefnogi eich sgiliau astudio.

Efallai y bydd rhai cyfyngiadau ar fywyd myfyrwyr, ond mae bariau ar y campws, cyfleusterau chwaraeon ac undebau yn debygol iawn o fod ar agor. Mae campfeydd a chanolfannau chwaraeon ar agor ar hyn o bryd, ac mae chwaraeon yn cael eu caniatáu fwyfwy ledled y DU, felly dylech chi allu cymryd rhan yn y brifysgol neu'n lleol. Efallai y bydd y niferoedd a ganiateir i gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn yn gyfyngedig.

Mae prifysgolion a cholegau yn cynnig ystod eang o gymdeithasau cymdeithasol i ymuno â nhw, a bydd undebau myfyrwyr yn debygol o barhau i gynnal digwyddiadau dan do ac awyr agored. Y llynedd, roedd prifysgolion yn dal i allu cynnal digwyddiadau wythnos y glas, fel nosweithiau cwis rhithwir a gweithgareddau wrth gadw pellter cymdeithasol. Bydd prifysgolion ac undebau myfyrwyr yn gweithio i groesawu myfyrwyr newydd, pa bynnag gyfyngiadau sydd ar waith. Gall digwyddiadau fod yn gyfyngedig o ran maint a gall fod angen trefnu lle ymlaen llaw, dangos canlyniadau profion a chadw at reolau cadw pellter cymdeithasol, ond byddant yn cynnig cyfleoedd pwysig i gwrdd â chyd-fyfyrwyr a chymdeithasu. Gall cyfyngiadau cyfredol godi wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen, yn dibynnu ar ganllawiau'r llywodraeth.

Mae'n naturiol i deimlo'n nerfus ynglŷn â dechrau yn y brifysgol, a bydd llawer o fyfyrwyr yn teimlo bod eu haddysg o dan anfantais oherwydd y pandemig, felly mae'n bosib y byddant yn bryderus ynghylch astudio ar y lefel uwch. Peidiwch â phoeni os ydych chi'n teimlo fel hyn – nid ydych chi ar eich pen eich hun ac mae digon o gymorth. Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi i baratoi.

 • Cyn i chi gyrraedd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr e-byst a anfonwyd atoch gan eich prifysgol neu goleg. Efallai y bydd yn rhaid i chi wneud pethau ar gyfer eich llety, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani yn ôl mewn pryd. Ar gyfer cyrsiau galwedigaethol efallai y bydd angen i chi lenwi ffurflenni a chael dogfennau'n barod ar gyfer pethau fel gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
 • Pan fyddwch chi'n mewngofnodi ar gyfer eich amgylchedd dysgu rhithiol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei brofi a chael golwg dda arno. Efallai y bydd gennych gyfarwyddiadau i'w dilyn ynglŷn â beth i'w wneud cyn i chi gyrraedd, neu yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf.
 • Mae hefyd yn ddefnyddiol dilyn eich sefydliad neu gwrs ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd cyhoeddiadau neu ddolenni defnyddiol yn cael eu postio a fydd yn eich helpu i ddod yn rhan o gymuned y brifysgol. Edrychwch ar yr hyn y mae undeb y myfyrwyr yn ei gynnig, a hefyd edrychwch ar bethau fel trafnidiaeth leol, lleoedd i gael bwyd, cyfleusterau chwaraeon a chymdeithasol, a diddordebau personol fel grwpiau ffydd lleol. Efallai y bydd rhai lleoedd yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a defnyddiol, fel gwersi coginio.
 • Gallech hefyd edrych ar fapiau o'r campws, a lawrlwytho unrhyw wybodaeth ddefnyddiol am y brifysgol. Os oes gennych eich amserlen cyn i chi gyrraedd, gwiriwch pryd y bydd angen i chi fod ar y campws. . Meddyliwch pa mor hir fydd yr amseroedd teithio o'ch llety ac os oes gennych fylchau yn eich amserlen. A yw'n werth mynd adref, neu a ddylech chi efallai ddefnyddio un o'r lleoedd astudio a defnyddio'r amser i astudio rhywfaint? Bydd cynllunio'ch amser yn sgìl allweddol yn y brifysgol, felly edrychwch ar sut y byddwch chi'n cydbwyso eich diddordebau eich hun, amser i astudio, amser addysgu, a hefyd pethau fel siopa bwyd a choginio yn rhan o'ch diwrnod.

Mae cymorth academaidd yn wahanol ym mhob sefydliad, ond mae gan bron pob prifysgol a choleg rywbeth ar gael. Efallai y bydd e-byst yn cael eu hanfon atoch gyda chysylltiadau uniongyrchol at gymorth, cwisiau cyn cyrraedd i weld ble mae'ch cryfderau, adnoddau ar-lein i ymgysylltu â nhw, a manylion ar sut i gael gafael ar gymorth academaidd. Cadwch lygad am enwau fel Datblygiad Academaidd, Cymorth Dysgu, Sgiliau Astudio, Fy Sgiliau, Hwb Dysgu – unrhyw beth sy'n awgrymu ei fod yn ymwneud â sut i astudio'n effeithiol.

Efallai y bydd rhai cyrsiau'n cynnig digwyddiadau neu adnoddau cyn cyrraedd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymgysylltu â nhw. Bydd yr hyn sy'n cael ei gynnig yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi'n mynd a beth rydych chi'n ei astudio. Efallai y bydd rhai sefydliadau’n cynnig unedau sgiliau fel rhan o’ch cwrs, bydd gan rai hefyd ganolfannau arbenigol (yn aml fel rhan o’r llyfrgell, neu undeb myfyrwyr), ac efallai y byddant hefyd yn delio â phethau fel llesiant, cymorth anabledd a sgiliau iaith. Mewn rhai achosion, efallai y cewch eich cyfeirio at adnoddau ar eich amgylchedd dysgu rhithiol.

Yn aml, bydd gwasanaeth sgiliau academaidd yn rhedeg cymorth ar-lein, adnoddau hunangymorth, a thiwtorialau personol neu ar-lein, y gallwch drefnu lle arnynt neu y gellir cyfeirio atynt, sy'n dysgu sgiliau astudio. Efallai y cewch gyfle hefyd i gael rhywfaint o gymorth gan gymheiriaid, lle mae rhywun o'ch cwrs mewn blwyddyn uwch yn gweithredu fel cyfaill neu fentor am gyfnod. Os ydych chi'n cael tiwtor personol wedi'i ddyrannu i chi gan eich cwrs, efallai y bydd hefyd yn cynnig cymorth academaidd.

I ddarganfod beth sydd ar gael, edrychwch ar wefan y brifysgol neu goleg, yn enwedig unrhyw dudalennau “myfyrwyr newydd” neu “groeso”. Yn aml, bydd ganddyn nhw adran sy'n ymroddedig i gymorth academaidd. Os na allwch ddod o hyd iddi yno, edrychwch ar dudalen we'r cwrs a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen unrhyw negeseuon e-bost y mae eich prifysgol yn eu hanfon atoch pan fyddwch chi wedi cael eich derbyn. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, ceisiwch gysylltu â'ch swyddfa adrannol neu gyfadran trwy e-bost.

 • Byddwch yn garedig â chi'ch hun. Mae bod yn fyfyriwr yn ffordd o fyw ac mae'n cymryd amser i addasu i'r ffordd o fyw honno. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd a'i bod yn cymryd ychydig o amser i chi ddod i arfer â hynny, mae hynny'n normal. Dywedwch wrth eich hun eich bod chi'n gwneud yn iawn. Siaradwch â myfyrwyr yn y flwyddyn uwch am yr hyn a wnaethant i wneud eu hunain deimlo'n gartrefol.
 • Gofynnwch bob amser. Mae'n iawn peidio â gwybod pethau. Dyna beth yw pwrpas prifysgol: dysgu beth nad oeddech chi'n ei wybod eisoes. Mae pobl yn y brifysgol a fydd yn eich helpu i ddysgu popeth, o ble i brynu bwyd i sut i feirniadu erthyglau ymchwil, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn am help pan fydd ei angen arnoch chi.
 • Trefnwch eich amser. P'un a oes gennych amserlen lawn, neu un â llai o amser cyswllt, bydd disgwyl i chi drefnu eich amser. Ceisiwch drefnu eich bywyd eich hun; cynlluniwch amser i astudio, amser i gymdeithasu, amser i ymlacio, amser i wneud tasgau fel coginio a glanhau. Gadewch rai bylchau yn eich amserlen ar gyfer pethau annisgwyl. Meddyliwch am gynllunio yn ddyddiol, wythnosol a thymhorol, a defnyddiwch restrau, dyddiaduron a chynllunwyr i drefnu.
 • Ychydig ac yn aml. Bydd torri eich amser astudio neu wneud gwaith cwrs yn gyfnodau byr yn eich helpu i gyflawni'r cyfan. Os yw tasg yn ymddangos yn fawr (efallai ysgrifennu adroddiad neu draethawd), rhannwch y gwaith yn dasgau llai. Er mwyn ymgysylltu â'ch nodiadau darlith, treuliwch ychydig o amser bob wythnos yn mynd drwyddynt ac yn gwirio eich bod yn eu deall. Llenwch unrhyw fylchau ac efallai'n ychwanegu rhai enghreifftiau defnyddiol atynt.
 • Cymerwch ran. P'un a yw'n waith gwirfoddol, ymuno â chymdeithas, neu sicrhau eich bod yn cyfrannu yn y dosbarth, gwnewch eich gorau i gysylltu ag eraill. Po fwyaf y byddwch chi'n rhyngweithio â phobl, y cyflymaf y byddwch chi'n teimlo'n rhan o'r gymuned, yn y brifysgol ac yn y dref neu'r ddinas lle rydych chi'n byw.

Fel darpar fyfyriwr, mae angen i chi gael eich gwneud yn ymwybodol o'r broses gwynion gan eich prifysgol neu goleg a'ch telerau ac amodau. Os nad ydych yn teimlo bod eich prifysgol neu goleg wedi rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud dewis gwybodus, gallwch ddewis un o'r canlynol:

Back
to top