Cymru

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn ymgeisio i brifysgol neu goleg yn y DU efallai y byddwch yn gallu benthyg arian i dalu cost eich ffioedd dysgu.

Nid oes unrhyw uchafswm oedran ar gyfer benthyciadau ffioedd dysgu.

Bydd yr arian yma'n cael ei dalu'n syth i'r brifysgol neu'r coleg.

Faint alla i ei fenthyg?

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru, gallwch fenthyg hyd at £9,000 am bob blwyddyn lle byddwch yn astudio'n llawnamser.

Os ydych chi'n astudio yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, gallwch fenthyg hyd at £9,250 os ydych chi'n astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus. Mae hyn oherwydd bod yr uchafswm y gallant ei godi ychydig yn uwch nag yng Nghymru. Cewch fenthyg hyd at £6,165 os ydych chi'n astudio mewn prifysgol neu goleg preifat.

Os ydych chi'n astudio'n rhan-amser gallwch gael benthyciad os yw eich amser astudio gyfwerth â 25% o'r oriau amser llawn o leiaf.

Holwch y brifysgol neu'r coleg os nad ydych yn siŵr a yw eich cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyrwyr.

Ad-dalu eich benthyciad

Bydd ad-daliadau'n dechrau yn y mis Ebrill ar ôl i chi orffen eich cwrs, ond dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill £25,725 neu fwy y flwyddyn. Y swm y byddwch yn ei ad-dalu fydd 9% o'r swm yr ydych yn ei ennill dros £25,725.

Cesglir eich ad-daliadau o'ch cyflog gyda'ch treth a'ch yswiriant gwladol. Er enghraifft, os byddwch chi'n ennill £27,000 y flwyddyn, byddwch yn talu £9.56 y mis.

Sut i gael mwy o wybodaeth

Mae gan Cyllid Myfyrwyr Cymru fwy o wybodaeth am fenthyciadau ffioedd dysgu.

Mae gan GOV.UK wybodaeth am y gost o fenthyca ac ad-dalu eich benthyciad.

Cewch hyd i gyngor ar wefan MoneySavingExpert hefyd.

Gwyliwch fideo cyllid myfyrwyr Cymru ar ad-dalu benthyciadau myfyrwyr 2019/20

Mae cymorth ar gyfer costau byw ar gael drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau. Bydd y cydbwysedd rhwng y rhain yn dibynnu ar incwm eich aelwyd, a byddwch yn derbyn mwy o arian grant os yw eich incwm yn is. Nid oes angen i chi ad-dalu grant, ar wahân i sefyllfa lle’r ydych wedi derbyn gordaliad. Gall hyn ddigwydd os byddwch chi'n gadael y cwrs yn gynnar neu'n rhoi'r gorau i astudio.

Telir grantiau a benthyciadau cynhaliaeth yn syth i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Mae angen i'ch prifysgol neu goleg gadarnhau eich presenoldeb cyn y gellir dechrau talu.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC) yn helpu gyda chostau byw, fel bwyd a rhent, wrth i chi astudio. Mae'r swm y gallwch ei gael yn dibynnu ar incwm eich aelwyd ac ar eich lleoliad astudio.

Po fwyaf yw eich incwm, y lleiaf o grant y byddwch yn ei dderbyn, ond byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad cynhaliaeth uwch.

Benthyciad Cynhaliaeth

Gelwir benthyciadau i'ch helpu i dalu costau llety a chostau byw eraill yn fenthyciadau cynhaliaeth.

Gallwch gael benthyciad am y gwahaniaeth rhwng y swm o grant y byddwch yn ei dderbyn a chyfanswm y cymorth y mae myfyrwyr o Gymru yn gymwys i'w dderbyn ar gyfer costau byw.

Mae ad-daliadau benthyciadau cynhaliaeth yn gweithio yn yr un ffordd â benthyciadau ffioedd dysgu. Ar hyn o bryd, gall Llywodraeth Cymru ganslo hyd at £1,500 o falans benthyciad myfyriwr pan fydd y myfyriwr yn dechrau talu'r arian yn ôl.

Grant Cymorth Arbennig

Mae'r Grant Cymorth Arbennig (GCA) yn helpu gyda chostau fel llyfrau, cyfarpar ar gyfer y cwrs a chostau teithio, ac ni fydd yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynhaliaeth y gallai fod gennych hawl i'w dderbyn. Nid yw'r GCA yn cyfrif fel incwm pan fyddwch chi'n cyfrifo budd-daliadau eraill sy'n gysylltiedig ag incwm neu Gredydau Treth.

Sut i gael mwy o wybodaeth

Mae gan Cyllid Myfyrwyr Cymru fwy o wybodaeth am gymorth i dalu costau byw a chymhwystra i dderbyn y Grant Cymorth Arbennig.

Ceir gwybodaeth am ad-dalu eich benthyciad cynhaliaeth yn GOV.UK

Nid oes angen i chi dalu bwrsariaeth, grant neu ysgoloriaeth yn ôl.

Yn aml rhoddir ysgoloriaethau i rai sy'n llwyddiannus iawn yn academaidd, neu sy'n rhagori mewn meysydd fel cerddoriaeth neu chwaraeon.

Fel rheol, dyfernir bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ar sail eu hamgylchiadau personol. Efallai y bydd hynny oherwydd bod eich incwm yn isel, neu am eich bod yn dod o gefndir lle bydd llai o bobl yn mynd i brifysgol.

Efallai y byddwch yn gallu ennill bwrsariaeth arbennig os ydych chi’n astudio:

Ysgoloriaethau am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gallwch wneud cais am gyllid i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol os ydych yn astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Efallai y bydd gan brifysgolion a cholegau Cymru hefyd eu bwrsariaethau neu ysgoloriaethau eu hunain os ydych yn astudio rhan o'ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sut i gael mwy o wybodaeth

Bydd gan wefannau prifysgolion a cholegau wybodaeth am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau a ddarperir ganddynt. Byddant yn dweud wrthych pa feini prawf y mae angen i chi eu bodloni. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys gallwch gysylltu â nhw.

Mae ein tudalennau cwrs yn cynnwys dolenni i wybodaeth am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr a allai fod angen hynny. Mae'r myfyrwyr hyn yn cynnwys:

 • Rhai sy'n gadael gofal neu fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio o'u rhieni
 • Myfyrwyr sydd â phlant dibynnol, neu sy'n gofalu am oedolyn
 • Myfyrwyr anabl
 • Myfyrwyr sy'n dod o aelwyd incwm isel

Gallant hefyd fod yn gymwys i dderbyn Grant Cymorth Arbennig.

Hepgoriad ffi yw pan fydd prifysgol neu goleg yn talu cyfran o ffi dysgu myfyriwr, neu weithiau’n talu'r ffi yn llawn. Mae hyn yn golygu na fydd angen i chi fenthyca cymaint o arian.

Dyma opsiwn a allai gael ei gynnig i chi os ydych ar incwm isel.

Ceir mwy o wybodaeth am yr hepgoriad ffi rhan-amser ar wefan HEFCW.

Myfyrwyr anabl

Os ydych chi'n anabl, neu os oes gennych anghenion ychwanegol, efallai y byddwch yn gallu derbyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl (LMA) i dalu unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig ag astudio. Gall hyn gynnwys cyflyrau iechyd meddwl, epilepsi neu ddyslecsia.

Bydd angen i chi gael eich asesu neu gyflwyno tystiolaeth, ond mae arian ar gael i dalu am:

 • gyfarpar neu feddalwedd arbenigol
 • cynorthwyydd anfeddygol
 • pethau eraill fydd o gymorth ichi wrth astudio, fel teithio, llyfrau ac argraffu.

Nid yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl (LMA) yn ddibynnol ar incwm eich aelwyd, ac nid oes rhaid eu talu'n ôl.

Mae gan GOV.UK fwy o wybodaeth am gymhwystra ac uchafsymiau LMA .

Mae gan Disability Rights UK daflenni ffeithiau am y LMA a gwybodaeth arall ddefnyddiol.

Rhai sy'n gadael gofal

Dyfernir y grant cynhaliaeth uchafswm yn awtomatig i rai sy'n gadael gofal. Mae hyn yn cynnwys rhai sy'n gadael gofal a chanddynt bartner neu sy'n briod. Maen nhw hefyd yn gymwys i dderbyn benthyciad cynhaliaeth.

Bydd rhai sy'n gadael gofal sy'n astudio'n rhan-amser yn gymwys i dderbyn grant cynhaliaeth o £5,000 wedi'i rannu ar sail pa mor ddwys yw'r astudio (ee, byddai myfyriwr rhan-amser yn derbyn 50% o'r £5,000), yn ogystal â benthyciad cynhaliaeth.

Efallai y bydd awdurdodau lleol yng Nghymru hefyd yn gallu darparu cymorth o Gronfa Dydd Gŵyl Ddewi. Gall hyn gynnwys cymorth ar gyfer cyfarpar, llyfrau a chostau eraill yn gysylltiedig â'r cwrs.

Gall eich cynghorydd personol, eich gweithiwr cymdeithasol neu eich gweithiwr achos roi gwybodaeth i chi am gymorth yr awdurdod lleol. Yr hyn sydd orau yw siarad â nhw'n fuan yn y broses er mwyn sicrhau bod cymorth priodol ar gael.

Elusennau

Mae rhai elusennau a sefydliadau yn rhoi cymorth i rai sy'n gadael gofal. Dyma ddau ohonynt:

Propel

Sefydlwyd Propel gan Become, yr elusen i blant mewn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal, ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am gymorth ariannol sydd ar gael ar draws y DU.

Sefydliad Unite
Mae sefydliad Unite yn gweithio mewn partneriaeth â 27 o brifysgolion ledled y DU ac yn cynnig bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Bydd angen i chi ymgeisio am y rhain, ac nid oes sicrwydd y byddwch yn derbyn unrhyw gymorth. Gallwch hefyd dderbyn cymorth gan elusennau a sefydliadau. Sefydlwyd Propel gan Become, yr elusen i blant mewn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal, ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am gymorth ariannol sydd ar gael ar draws y DU.

Bwrsariaethau prifysgol neu goleg

Fel rheol bydd gan brifysgolion a cholegau grantiau a bwrsariaethau i rai sydd wedi profi'r system ofal. Gallai'r rhain gynnwys:

 • hepgor ffioedd
 • gostyngiadau mewn ffioedd
 • ffioedd llety gostyngol
 • bwrsariaethau.

Gallwch holi'r brifysgol neu'r coleg yr ydych wedi'u dewis ynghylch yr hyn y gallech fod â hawl i'w dderbyn.

Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Os ydych wedi ymddieithrio o'ch teulu, ni chaiff incwm eich rhieni ei ystyried wrth gyfrifo cyllid myfyriwr. Gallwch weithiau hefyd gael cymorth ychwanegol o ffynonellau eraill.

Elusen yw StandAlone sy'n cynnig cymorth i bobl ifanc (18-25 ar gyfer cyllid myfyrwyr) sydd wedi ymddieithrio o'u teulu.

www.standalone.org.uk/students

Myfyrwyr sy'n gofalu am blentyn neu oedolyn

Efallai y gallwch gael cymorth ar ffurf grant. Does dim rhaid talu'r grant yma'n ôl, ac mae'n ychwanegol at unrhyw gyllid arall yr ydych yn ei dderbyn fel myfyriwr.

Grant Gofal Plant https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/grant-gofal-plant-a-lwfans-rhieni-sy-n-dysgu.aspx

Grant Dysgu Rhieni https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/grant-gofal-plant-a-lwfans-rhieni-sy-n-dysgu.aspx

Grant Oedolyn Dibynnol https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/grant-oedolyn-dibynnol.aspx

Credyd treth plant www.gov.uk/child-tax-credit

Myfyrwyr sy'n profi caledi ariannol

Efallai y bydd eich prifysgol yn rhoi arian ychwanegol i chi os ydych chi'n profi caledi ariannol. Bydd yn penderfynu a ydych yn gymwys a faint y byddwch yn ei dderbyn. Holwch y brifysgol yr ydych wedi'i dewis i weld a allwch ymgeisio.

Efallai y bydd cymorth yr ydych eisoes yn ei dderbyn yn effeithio ar eich hawl i dderbyn y cymorth hwn.

Gweithio wrth astudio

Gall gweithio wrth astudio fod o gymorth. Gallwch weithio'n rhan-amser yn y brifysgol, a gweithio yn ystod gwyliau'r haf hefyd.

Gradd-brentisiaethau

Os byddwch yn dilyn gradd-brentisiaeth, byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag astudio, ac yn cael eich talu am hynny.

Bydd eich cyflogwr hefyd yn talu eich ffioedd dysgu.

Mwy o wybodaeth am radd-brentisiaethau.

Cyllidebu

Efallai y byddwch yn derbyn symiau mwy o arian nag yr ydych wedi arfer eu rheoli. Mae'n
bwysig cyllidebu er mwyn gwneud i'r arian bara.

Cewch gyngor am gyllidebu gan:

MoneySavingExpert

Save The Student

Does dim angen i'ch lle fod wedi'i gadarnhau cyn dechrau ymgeisio am gyllid myfyrwyr.

Sut a phryd i ymgeisio am gyllid myfyrwyr

Mae'r dyddiadau cau wedi'u pennu er mwyn sicrhau bod yr arian ar gael i chi wrth ichi ddechrau eich cwrs. Os byddwch yn methu'r dyddiadau hyn, gallwch ymgeisio am gyllid hyd at naw mis ar ôl i chi ddechrau eich cwrs. Fodd bynnag, bydd hynny'n golygu na fyddwch yn derbyn yr arian tan hyd at chwe wythnos ar ôl i chi ymgeisio amdano.

Bydd angen cyfrif banc arnoch i ymgeisio am gyllid myfyrwyr. Ceir nifer o gyfrifon banc myfyrwyr sy’n cynnig amrywiaeth o gymhellion.

Am fwy o wybodaeth ewch i MoneySavingExpert - student bank accounts.

Back
to top