Cymru

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn ymgeisio i brifysgol neu goleg yn y DU efallai y byddwch yn gallu benthyg arian i dalu cost eich ffioedd dysgu.

Nid oes unrhyw uchafswm oedran ar gyfer benthyciadau ffioedd dysgu.

Bydd yr arian yma'n cael ei dalu'n syth i'r brifysgol neu'r coleg.

Os ydych chi yn y broses Glirio ar hyn o bryd, rydym yn eich annog i wneud cais am gyllid myfyrwyr cyn gynted ag sy'n bosibl. Edrychwch ar wybodaeth a chanllawiau pellach gan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Os ydych chi'n ddinesydd o'r UE, o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'n ddinesydd o'r Swistir sy'n gwneud cais am gwrs addysg uwch neu addysg bellach a fydd yn dechrau ar ôl 31 Gorffennaf 2021, mae'r rheolau ynghylch benthyciadau myfyrwyr wedi newid. I gan fod a ydych yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol, edrychwch ar y canllawiau hyn gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Nid oes unrhyw newid i'r cymorth ar gyfer dinasyddion Gwyddelig sy'n byw yng Ngweriniaeth Iwerddon neu'r DU.

Faint alla i ei fenthyg?

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru, gallwch fenthyg hyd at £9,000 am bob blwyddyn lle byddwch yn astudio'n llawnamser.

Os ydych chi'n astudio yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, gallwch fenthyg hyd at £9,250 os ydych chi'n astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus. Mae hyn oherwydd bod yr uchafswm y gallant ei godi ychydig yn uwch nag yng Nghymru. Cewch fenthyg hyd at £6,165 os ydych chi'n astudio mewn prifysgol neu goleg preifat.

Os ydych chi'n astudio'n rhan-amser gallwch gael benthyciad os yw eich amser astudio gyfwerth â 25% o'r oriau amser llawn o leiaf.

Holwch y brifysgol neu'r coleg os nad ydych yn siŵr a yw eich cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyrwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae cymorth ar gyfer costau byw ar gael drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau. Bydd y cydbwysedd rhwng y rhain yn dibynnu ar incwm eich aelwyd, a byddwch yn derbyn mwy o arian grant os yw eich incwm yn is. Nid oes angen i chi ad-dalu grant, ar wahân i sefyllfa lle’r ydych wedi derbyn gordaliad. Gall hyn ddigwydd os byddwch chi'n gadael y cwrs yn gynnar neu'n rhoi'r gorau i astudio.

Telir grantiau a benthyciadau cynhaliaeth yn syth i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Mae angen i'ch prifysgol neu goleg gadarnhau eich presenoldeb cyn y gellir dechrau talu.

Mae gan Gyllid Myfyrwyr Cymru restr gyfredol o'r cymorth sydd ar gael.

Bydd angen ichi ad-dalu eich Benthyciad Ffioedd Dysgu a'ch Benthyciad Cynhaliaeth. Does dim angen ichi dalu unrhyw gyllid arall i fyfyrwyr yn ôl, er enghraifft grantiau a bwrsariaethau, onid oedd y swm a dalwyd yn ormodol.

Dim ond pan fydd eich incwm yn uwch na'r trothwy ar gyfer eich cynllun ad-dalu y byddwch yn dechrau talu'r benthyciad yn ôl. Mae'r symiau trothwy yn newid ar 6 Ebrill bob blwyddyn.

Y cynharaf y byddwch yn dechrau talu yw naill ai:

 • y mis Ebrill ar ôl ichi adael eich cwrs
 • y mis Ebrill 4 blynedd ar ôl i'r cwrs ddechrau, os ydych chi'n astudio'n rhan-amser

Bydd eich ad-daliadau'n stopio'n awtomatig os:

 • ydych chi'n stopio gweithio
 • yw eich incwm yn gostwng yn is na'r trothwy.

Mae gan Cyllid Myfyrwyr Cymru fwy o wybodaeth am fenthyciadau ffioedd dysgu.

Am wybodaeth fanwl ynghylch sut a phryd i ad-dalu, ewch i wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr am wybodaeth ad-dalu.

Nid oes angen i chi dalu bwrsariaeth, grant neu ysgoloriaeth yn ôl.

Yn aml rhoddir ysgoloriaethau i rai sy'n llwyddiannus iawn yn academaidd, neu sy'n rhagori mewn meysydd fel cerddoriaeth neu chwaraeon.

Fel rheol, dyfernir bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ar sail eu hamgylchiadau personol. Efallai y bydd hynny oherwydd bod eich incwm yn isel, neu am eich bod yn dod o gefndir lle bydd llai o bobl yn mynd i brifysgol.

Efallai y byddwch yn gallu ennill bwrsariaeth arbennig os ydych chi’n astudio:

Ysgoloriaethau am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gallwch wneud cais am gyllid i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol os ydych yn astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Efallai y bydd gan brifysgolion a cholegau Cymru hefyd eu bwrsariaethau neu ysgoloriaethau eu hunain os ydych yn astudio rhan o'ch cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sut i gael mwy o wybodaeth

Bydd gan wefannau prifysgolion a cholegau wybodaeth am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau a ddarperir ganddynt. Byddant yn dweud wrthych pa feini prawf y mae angen i chi eu bodloni. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys gallwch gysylltu â nhw.

Mae ein tudalennau cwrs yn cynnwys dolenni i wybodaeth am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr a allai fod angen hynny. Mae'r myfyrwyr hyn yn cynnwys:

 • Rhai sy'n gadael gofal neu fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio o'u rhieni
 • Myfyrwyr sydd â phlant dibynnol, neu sy'n gofalu am oedolyn
 • Myfyrwyr anabl
 • Myfyrwyr sy'n dod o aelwyd incwm isel

Gallant hefyd fod yn gymwys i dderbyn Grant Cymorth Arbennig.

Hepgoriad ffi yw pan fydd prifysgol neu goleg yn talu cyfran o ffi dysgu myfyriwr, neu weithiau’n talu'r ffi yn llawn. Mae hyn yn golygu na fydd angen i chi fenthyca cymaint o arian.

Dyma opsiwn a allai gael ei gynnig i chi os ydych ar incwm isel.

Ceir mwy o wybodaeth am yr hepgoriad ffi rhan-amser ar wefan HEFCW.

Myfyrwyr anabl

Os ydych chi'n anabl, neu os oes gennych anghenion ychwanegol, efallai y byddwch yn gallu derbyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl (LMA) i dalu unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig ag astudio. Gall hyn gynnwys cyflyrau iechyd meddwl, epilepsi neu ddyslecsia.

Bydd angen i chi gael eich asesu neu gyflwyno tystiolaeth, ond mae arian ar gael i dalu am:

 • gyfarpar neu feddalwedd arbenigol
 • cynorthwyydd anfeddygol
 • pethau eraill fydd o gymorth ichi wrth astudio, fel teithio, llyfrau ac argraffu.

Nid yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl (LMA) yn ddibynnol ar incwm eich aelwyd, ac nid oes rhaid eu talu'n ôl.

Mae gan SFW fwy o wybodaeth am gymhwystra ac uchafsymiau LMA .

Mae gan Disability Rights UK daflenni ffeithiau am y LMA a gwybodaeth arall ddefnyddiol.

Rhai sy'n gadael gofal

Dyfernir y grant cynhaliaeth uchafswm yn awtomatig i rai sy'n gadael gofal. Mae hyn yn cynnwys rhai sy'n gadael gofal a chanddynt bartner neu sy'n briod. Maen nhw hefyd yn gymwys i dderbyn benthyciad cynhaliaeth.

Bydd rhai sy'n gadael gofal sy'n astudio'n rhan-amser yn gymwys i dderbyn grant cynhaliaeth o £5,000 wedi'i rannu ar sail pa mor ddwys yw'r astudio (ee, byddai myfyriwr rhan-amser yn derbyn 50% o'r £5,000), yn ogystal â benthyciad cynhaliaeth.

Efallai y bydd awdurdodau lleol yng Nghymru hefyd yn gallu darparu cymorth o Gronfa Dydd Gŵyl Ddewi. Gall hyn gynnwys cymorth ar gyfer cyfarpar, llyfrau a chostau eraill yn gysylltiedig â'r cwrs.

Gall eich cynghorydd personol, eich gweithiwr cymdeithasol neu eich gweithiwr achos roi gwybodaeth i chi am gymorth yr awdurdod lleol. Yr hyn sydd orau yw siarad â nhw'n fuan yn y broses er mwyn sicrhau bod cymorth priodol ar gael.

Elusennau

Mae rhai elusennau a sefydliadau yn rhoi cymorth i rai sy'n gadael gofal. Dyma ddau ohonynt:

Propel

Sefydlwyd Propel gan Become, yr elusen i blant mewn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal, ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am gymorth ariannol sydd ar gael ar draws y DU.

Sefydliad Unite
Mae sefydliad Unite yn gweithio mewn partneriaeth â 27 o brifysgolion ledled y DU ac yn cynnig bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Bydd angen i chi ymgeisio am y rhain, ac nid oes sicrwydd y byddwch yn derbyn unrhyw gymorth. Gallwch hefyd dderbyn cymorth gan elusennau a sefydliadau. Sefydlwyd Propel gan Become, yr elusen i blant mewn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal, ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am gymorth ariannol sydd ar gael ar draws y DU.

Bwrsariaethau prifysgol neu goleg

Fel rheol bydd gan brifysgolion a cholegau grantiau a bwrsariaethau i rai sydd wedi profi'r system ofal. Gallai'r rhain gynnwys:

 • hepgor ffioedd
 • gostyngiadau mewn ffioedd
 • ffioedd llety gostyngol
 • bwrsariaethau.

Gallwch holi'r brifysgol neu'r coleg yr ydych wedi'u dewis ynghylch yr hyn y gallech fod â hawl i'w dderbyn.

Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Os ydych wedi ymddieithrio o'ch teulu, ni chaiff incwm eich rhieni ei ystyried wrth gyfrifo cyllid myfyriwr. Gallwch weithiau hefyd gael cymorth ychwanegol o ffynonellau eraill.

Elusen yw StandAlone sy'n cynnig cymorth i bobl ifanc (18-25 ar gyfer cyllid myfyrwyr) sydd wedi ymddieithrio o'u teulu.

www.standalone.org.uk/students

Myfyrwyr sy'n gofalu am blentyn neu oedolyn

Efallai y gallwch gael cymorth ar ffurf grant. Does dim rhaid talu'r grant yma'n ôl, ac mae'n ychwanegol at unrhyw gyllid arall yr ydych yn ei dderbyn fel myfyriwr.

Grant Gofal Plant https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/grant-gofal-plant-a-lwfans-rhieni-sy-n-dysgu.aspx

Grant Dysgu Rhieni https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/grant-gofal-plant-a-lwfans-rhieni-sy-n-dysgu.aspx

Grant Oedolyn Dibynnol https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/myfyrwyr-newydd/pa-gymorth-ariannol-sydd-ar-gael/grant-oedolyn-dibynnol.aspx

Credyd treth plant www.gov.uk/child-tax-credit

Myfyrwyr sy'n profi caledi ariannol

Efallai y bydd eich prifysgol yn rhoi arian ychwanegol i chi os ydych chi'n profi caledi ariannol. Bydd yn penderfynu a ydych yn gymwys a faint y byddwch yn ei dderbyn. Holwch y brifysgol yr ydych wedi'i dewis i weld a allwch ymgeisio.

Efallai y bydd cymorth yr ydych eisoes yn ei dderbyn yn effeithio ar eich hawl i dderbyn y cymorth hwn.

Gweithio wrth astudio

Gall gweithio wrth astudio fod o gymorth. Gallwch weithio'n rhan-amser yn y brifysgol, a gweithio yn ystod gwyliau'r haf hefyd.

Gradd-brentisiaethau

Os byddwch yn dilyn gradd-brentisiaeth, byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag astudio, ac yn cael eich talu am hynny.

Bydd eich cyflogwr hefyd yn talu eich ffioedd dysgu.

Mwy o wybodaeth am radd-brentisiaethau.

Cyllidebu

Efallai y byddwch yn derbyn symiau mwy o arian nag yr ydych wedi arfer eu rheoli. Mae'n
bwysig cyllidebu er mwyn gwneud i'r arian bara.

Cewch gyngor am gyllidebu gan:

MoneySavingExpert

Save The Student

Os ydych chi'n ystyried mynychu'r brifysgol neu'r coleg eleni, dylech wneud cais am gyllid myfyrwyr nawr. Dylech ddefnyddio eich dewis cyntaf o ran cwrs, wedyn newid eich cais os oes angen. Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar sut i ymgeisio.

Os ydych chi'n mynd drwy'r broses glirio, neu'n dal heb ymgeisio, mae gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ganllawiau ar sut i lenwi eich cais cyn gynted ag sy'n bosibl.

Os byddwch chi'n gwneud cais am swm uwch o gyllid myfyrwyr yn seiliedig ar incwm eich aelwyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i'ch rhiant/rhieni neu bartner i ddarparu eu gwybodaeth ariannol cyn gynted ag sy'n bosibl, er mwyn osgoi unrhyw oedi wrth ymgeisio.

Bydd hi fel arfer yn cymryd 6 i 8 wythnos i brosesu cais, a does dim angen cysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru am y newyddion diweddaraf tra bydd hynny'n digwydd. Wrth ichi aros am y newyddion diweddaraf, dylech wirio eich 'rhestr wirio' yn eich cyfrif ar-lein, rhag ofn bod angen ichi gyflwyno rhagor o wybodaeth neu dystiolaeth. Os na fyddwch yn cwblhau'r camau ar eich 'rhestr wirio', ni fydd modd bwrw ymlaen â'ch cais.

Am wybodaeth gyffredinol am gyllid myfyrwyr, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Gallwch hefyd ddilyn Student Finance Wales ar y sianelau cyfryngau cymdeithasol canlynol:

https://www.facebook.com/SFWales https://twitter.com/SF_Wales https://www.youtube.com/SFWFILM

Bydd angen cyfrif banc arnoch i ymgeisio am gyllid myfyrwyr. Ceir nifer o gyfrifon banc myfyrwyr sy'n cynnig amrywiaeth o gymhellion.

Back
to top