Canlyniadau arholiadau a Chlirio

Pryd mae canlyniadau arholiadau’n cael eu rhyddhau? 📅

- 18 Awst 2022 yw diwrnod canlyniadau Safon Uwch

Gweler yr wybodaeth isod i’ch cefnogi cyn ac yn ystod eich canlyniadau arholiadau. Pob lwc!

Cyn eich canlyniadau arholiadau, mae ychydig o gamau y gallwch eu cymryd i wneud yn siŵr eich bod wedi paratoi. 💻📖🖊️

- gwnewch yn siŵr bod eich manylion mewngofnodi UCAS gennych yn barod ar ddiwrnod canlyniadau arholiadau.

- os oes gennych gynnig yr ydych wedi ei dderbyn, edrychwch eto ar fanylion y cwrs i wneud yn siŵr mai hwn yw’r cwrs iawn i chi.

- os nad oes gennych gynnig pendant neu os hoffech archwilio opsiynau eraill, gallwch chwilio am gyrsiau sydd ar gael trwy’r broses Glirio neu gallwch ddefnyddio'r offeryn Clirio a Mwy i gael eich paru â chyrsiau trwy UCAS.

Os ydych yn ystyried archwilio opsiynau eraill, gallwch:

- sgwrsio gydag ymgynghorydd gyrfaoedd i gael cymorth (gweler ‘cymorth gyda chanlyniadau arholiadau’ ar gyfer y manylion cyswllt).

- darllen ein canllaw i’ch helpu gyda’ch ymchwil.

- mynd ar daith rithwir a sgwrsio gyda myfyrwyr prifysgol i’ch helpu i ddod i wybod am y brifysgol neu’r coleg.

- edrych ar gyrsiau ar Discover Uni i weld profiadau myfyrwyr a’r hyn y maent wedi mynd ymlaen i’w wneud a’i ennill ar ôl graddio.

Isod ceir ychydig o arweiniad i’ch cefnogi ar ddiwrnod canlyniadau’r arholiadau:

Fe gefais i’r graddau yr oedd eu hangen arnaf ar gyfer fy newis gwrs

Os byddwch yn cael y graddau yr oedd eu hangen arnoch ar gyfer eich dewis gwrs, llongyfarchiadau!

Bydd UCAS yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich lle wedi ei gadarnhau a bydd eich dewis brifysgol neu goleg yn anfon manylion yr hyn y mae angen i chi ei wneud nesaf.

Fe ges i raddau gwell nag yr oeddwn yn disgwyl eu cael?

Os byddwch yn cael canlyniadau gwell na’r disgwyl, llongyfarchiadau!

Os oes gennych eisoes gynnig y gwnaethoch ei dderbyn, a’ch bod yn dal i fod eisiau dechrau’r cwrs, bydd UCAS yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich cynnig wedi’i gadarnhau. Wedyn bydd eich dewis brifysgol neu goleg yn anfon manylion yr hyn y mae angen i chi ei wneud nesaf.

Beth os na fyddaf yn cael y graddau y mae eu hangen arnaf?

Os na chawsoch y graddau yr oedd eu hangen arnoch, mae ychydig o sefyllfaoedd a allai ddigwydd:

 • gallai’r brifysgol neu’r coleg eich derbyn beth bynnag.
 • gallech gael lle ar eich dewis pendant neu eich dewis wrth gefn.
 • gallech gael cynnig dewis arall gan y brifysgol/coleg a elwir yn ‘gynnig cwrs wedi’i newid’ y bydd angen i chi ei dderbyn neu ei wrthod.
 • efallai na fyddwch yn cael lle, ond gallwch chwilio trwy’r broses Glirio i weld pa gyrsiau sy’n dal i fod â lleoedd gwag.

Os na chawsoch y graddau yr oedd eu hangen arnoch ar gyfer eich dewis gwrs, ceisiwch beidio â mynd i banig.

 • siaradwch gydag athrawon a staff yn eich ysgol.
 • ffoniwch linell gymorth canlyniadau arholiadau (gweler ‘Cymorth gyda chanlyniadau arholiadau’ ar gyfer y manylion cyswllt). Os byddwch yn ffonio’r llinell gymorth canlyniadau arholiadau, gwnewch yn siŵr bod gennych liniadur neu gyfrifiadur llechen, neu ben a phapur ar gael i ymchwilio a gwneud nodiadau.
 • siaradwch gyda’ch rhieni neu warcheidwaid.
 • cysylltwch â phrifysgol eich dewis pendant a’ch dewis wrth gefn i weld a fyddant yn fodlon derbyn eich graddau.
 • chwiliwch am opsiynau sydd ar gael yn y broses Glirio.
 • siaradwch gydag unrhyw brifysgolion neu golegau y mae gennych ddiddordeb ynddynt i ofyn a fyddent yn fodlon derbyn eich graddau.

A allaf apelio?

Os oes arnoch eisiau apelio yn erbyn eich canlyniadau arholiadau, dylech siarad gyda’ch athrawon a staff yn eich ysgol. Bydd angen i chi geisio trefnu’r apêl cyn gynted â phosibl a rhoi gwybod i’r brifysgol neu’r coleg fel eu bod yn ymwybodol.

Os byddwch yn apelio, dylai’r brifysgol neu’r coleg ohirio’u penderfyniad nes bod y canlyniad ar gael.

Gweler ‘Apelio yn erbyn canlyniadau arholiadau’ am ragor o wybodaeth.

A allaf ohirio?

Os nad ydych yn siŵr a ydych yn dal i fod eisiau mynd i’r brifysgol eleni, neu os ydych yn ystyried ailsefyll arholiadau, gallech ystyried gohirio tan y flwyddyn nesaf neu ailymgeisio ar gyfer 2023.

Gweler ‘Gohirio lle’ am ganllawiau pellach.

Beth os oes arnaf eisiau newid cyrsiau?

Os oedd gennych gwrs neu brifysgol neu goleg arall mewn golwg, gallech wirio’r broses Glirio i weld a yw’r cwrs ar gael.

Os ydych yn ansicr ynghylch yr hyn y mae arnoch eisiau ei wneud, gallwch ffonio UCAS neu’r llinellau ffôn canlyniadau arholiadau i sgwrsio gydag ymgynghorydd; byddant hwy’n trafod y gwahanol opsiynau sydd ar gael i’ch helpu i wneud y penderfyniad cywir i chi.

Gweler ‘Clirio’ am ragor o gymorth.

Beth os byddaf yn penderfynu nad oes arnaf eisiau mynd i’r brifysgol neu’r coleg mwyach?

Os nad ydych yn siŵr a oes arnoch eisiau mynd i’r brifysgol neu'r coleg o hyd, efallai y bydd arnoch eisiau ystyried opsiynau eraill megis cymryd blwyddyn i ffwrdd, cael swydd, mynd i deithio neu chwilio am lwybrau eraill megis prentisiaeth.

Gallech ystyried gohirio eich lle, neu os byddwch yn penderfynu nad oes arnoch eisiau mynd i’r brifysgol neu’r coleg mwyach, gallwch ‘wrthod eich lle’ trwy hyb UCAS. Mae hyn ar gael tan 7 Medi 2022. Gweler UCAS am ganllawiau pellach.

Os oes arnoch eisiau archwilio prentisiaethau, gallwch fwrw golwg ar hyb prentisiaethau UCAS am ragor o wybodaeth ac i chwilio am leoedd gwag.

Gweler y manylion cyswllt isod ar gyfer unrhyw gymorth yn ystod cyfnod y canlyniadau arholiadau. 📱 💻

Ar gyfer cyngor ac arweiniad gyrfaoedd yng Nghymru, gallwch gysylltu â Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844.

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau: 8am – 6pm ac ar ddydd Gwener: 9am – 4:30pm.

UCAS

Gallwch gysylltu ag UCAS ar gyfer cymorth gyda chanlyniadau arholiadau a chymorth gyda’r broses glirio.

Ffoniwch UCAS ar 0371 468 0 468. Fel arfer mae UCAS ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 08:30 tan 18:00 ac fe godir am alwadau yn ôl eich cyfradd rhwydwaith safonol.

Bydd angen i chi fod â’ch rhif Adnabod Personol yn barod fel bod UCAS yn gallu dod o hyd i’ch cofnodion yn gyflym. Gallwch hefyd ddod o hyd i gymorth ar gyfrif cyfryngau cymdeithasol UCAS ar Twitter.

Ystafell Fyfyrwyr

Gallwch ddod o hyd i gymorth ar yr Ystafell Fyfyrwyr.

Efallai eich bod yn ystyried Clirio fel opsiwn. Os felly, gallwch ymgeisio am gwrs gan ddefnyddio’r broses Glirio os yw un o’r canlynol yn wir:

- os ydych wedi colli dyddiad cau UCAS ar gyfer ceisiadau am gyrsiau sy’n dechrau yn 2022

- os nad ydych wedi cael unrhyw gynigion gan eich dewis pendant na’ch dewis wrth gefn.

- os ydych wedi newid eich meddwl am eich dewis pendant neu’ch dewis wrth gefn a bod arnoch eisiau ymgeisio am gwrs gwahanol neu brifysgol wahanol.

Chwiliwch drwy Offeryn chwilio’r broses glirio i ddod o hyd i gyrsiau sydd ar gael i chi neu gallwch ddefnyddio Clirio a Mwy i gael eich paru â chyrsiau trwy UCAS.

Gallwch gael manylion llawn y broses Glirio, a mynediad at offer chwilio UCAS, ar adran y broses Glirio ar wefan UCAS.

Mae’r broses glirio ar agor tan 18 Hydref 2022.


Os ydych yn ystyried archwilio opsiynau eraill, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud eich gwaith ymchwil yn drylwyr.

Ymuno â’r broses Glirio ar ôl cael canlyniadau arholiadau:

Os ydych yn ymuno â’r broses Glirio ar ôl cael eich canlyniadau arholiadau, bydd y broses Glirio’n brysur a dylai eich gwybodaeth fod yn barod gennych. Os byddwch yn penderfynu mynd trwy’r broses Glirio, bydd angen y canlynol arnoch:

- eich rhif adnabod a manylion mewngofnodi UCAS

- eich rhif clirio UCAS o hyb UCAS

- eich canlyniadau TGAU

- eich datganiad personol

- ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn

Os ydych yn teimlo yr hoffech drafod eich opsiynau, gallwch siarad gydag ymgynghorydd gyrfaoedd i gael gwybodaeth a chyngor rhad-ac-am-ddim a diduedd. Gweler ‘Cymorth sydd ar gael yn ystod canlyniadau arholiadau’ ar gyfer manylion y sawl y gallwch gysylltu â hwy. Mae gwybodaeth bellach am y broses glirio ar gael trwy’r gwefannau canlynol:

- Prospects

- Gyrfa Cymru

Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am gwrs trwy’r broses Glirio, neu newid cyrsiau trwy’r broses Glirio, cofiwch ddiweddaru eich cais am gyllid myfyrwyr.

Os ydych yn meddwl bod rhywbeth wedi mynd o’i le yn y broses o bennu eich graddau, y cam cyntaf yw siarad gyda’ch ysgol. Mae’n bwysig ystyried y gallai eich marciau a’ch graddau fynd i lawr, aros yr un fath neu fynd i fyny, felly mae angen i chi sicrhau eich bod yn cael cyngor priodol cyn gofyn am apêl.

Mae’r broses apelio a dyddiadau cau ar gyfer apelio’n wahanol gan ddibynnu ble’r ydych yn byw yn y DU. Gwiriwch y dolenni isod am wybodaeth ar gyfer pob gwlad.

Gweler y canllawiau ynghylch y broses apelio ar gyfer Cymru.

Cymwysterau eraill

Gallwch ofyn i’ch ysgol, coleg neu ddarparwr hyfforddiant adolygu canlyniadau unrhyw gymhwyster arall, er enghraifft BTEC neu NVQ.

Os nad ydych yn fodlon ar y canlyniad, gallwch apelio’n uniongyrchol wrth y sefydliad dyfarnu. Byddant hwy’n anfon adroddiad terfynol atoch ar ôl iddynt adolygu’r canlyniad. Os ydych yn meddwl na wnaeth y sefydliad dyfarnu ymdrin yn gywir â’ch apêl, gallwch gwyno wrth Ofqual.

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ynghylch apelio yn erbyn graddau ar gael gan UCAS.

Os nad ydych yn siŵr a ydych yn barod i ddechrau yn y brifysgol eleni, neu os hoffech gymryd blwyddyn i ffwrdd yn awr, gallech ystyried gohirio. Mae hyn yn golygu eich bod yn ymgeisio i ddechrau eich cwrs flwyddyn yn ddiweddarach.

Os ydych yn gwneud cais trwy’r broses Glirio, dim ond ar gyfer y flwyddyn gyfredol y gallwch wneud cais – ni allwch ymgeisio am le wedi’i ohirio i ddechrau’r flwyddyn nesaf trwy’r broses Glirio.

Os ydych wedi gwneud cais am le neu wedi cael cynnig lle ar gyfer 2022 ond yr hoffech ohirio yn awr, lle’r brifysgol neu’r coleg fydd cymeradwyo cais i ohirio. Mae angen i chi gysylltu â hwy i wirio a bod yn barod i egluro eich rhesymau.

 • efallai mai dim ond ar gyfer rhai cyrsiau y byddant yn derbyn gohiriadau.
 • os ydych wedi cael cynnig lle caiff hwn ei ystyried yn ohiriad hwyr ac efallai y byddant yn gofyn i chi ailymgeisio.
 • er y bydd llawer o brifysgolion yn cytuno â cheisiadau i ohirio, os nad ydynt, gallwch ddewis tynnu eich cais ar gyfer eleni yn ôl ac yna ailymgeisio pan fydd y broses ymgeisio’n agor ar gyfer y flwyddyn nesaf.
 • os oes gennych le wedi’i ohirio a bod arnoch eisiau ymgeisio am le eleni trwy’r broses Glirio, bydd angen i chi ‘Wrthod’ eich lle (yn UCAS Track neu drwy gysylltu â’r brifysgol neu’r coleg i roi gwybod iddynt) a chwblhau cais newydd yn y broses Glirio.
 • gwnewch yn siŵr eich bod yn hyderus ynglŷn â’ch dewis, a gwiriwch gyda’r brifysgol neu’r coleg oherwydd os byddwch yn gohirio efallai y bydd yn benderfyniad terfynol.

Mae gennych yn union tan ddyddiad dechrau eich cwrs i benderfynu gohirio neu beidio, ond caiff y penderfyniad i dderbyn eich cais ei wneud yn ôl disgresiwn y brifysgol neu’r coleg. Gorau po gyntaf y byddwch yn siarad gyda nhw.

Cewch ragor o wybodaeth gan UCAS.

Mae cael eich canlyniadau arholiadau’n gallu bod yn amser sy’n llawn straen, felly mae’n bwysig gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles. Gallwch ddod o hyd i gymorth yn ystod cyfnod y canlyniadau arholiadau trwy:

- Student Minds

- Student Space

- Young Minds

- Cymorth iechyd meddwl y GIG

Back
to top