Gwybodaeth i ddarparwyr

Cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch y DU sydd yn berchen ar wefan Darganfod Prifysgol ac sy'n ei gweithredu. Dyma'r cyrff hynny:

Mae'n cynnwys ystadegau swyddogol am gyrsiau addysg uwch wedi'u tynnu o arolygon a data cenedlaethol a gasglwyd gan brifysgolion a cholegau ynglŷn â'u myfyrwyr.

Darllenwch yr adrannau isod am wybodaeth i ddarparwyr, gan gynnwys:

  • sut i gyflwyno neu ddiwygio'r wybodaeth am gyrsiau a ddangosir ar Darganfod Prifysgol
  • canllawiau ar gyfluniad a gwedd y teclyn Darganfod Prifysgol a geir ar eich tudalennau cwrs eich hunain.

Gelwir y data ar Darganfod Prifysgol yn set ddata Unistats. Rydym yn gweithredu casgliad data Unistats mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Mae'n ofynnol i ddarparwyr addysg uwch sydd wedi'u cofrestru â'r OfS yn Lloegr, a darparwyr yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyflwyno datganiad blynyddol Unistats i HESA sy'n cynnwys manylion eu cyrsiau israddedig cymwys.

I ddarganfod a yw cwrs yn gymwys i gael ei gynnwys yn set ddata Unistats, gweler y datganiad cwmpas ar wefan HESA.

Mae Darganfod Prifysgol yn dangos y data Unistats diweddaraf - sef set ddata Unistats 2022 ar hyn o bryd. Mae'r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n berthnasol i gyrsiau a gynhelir ym mlwyddyn academaidd 2023-24.

Ceir manylion llawn yng nghyhoeddiad Unistats 2022, a gyhoeddwyd gan gyrff cyllido’r DU:

Gall darparwyr ddiweddaru eu gwybodaeth gyfredol ar Darganfod Prifysgol drwy ailgyflwyno eu data i HESA.

Mae'n ofynnol i ddarparwyr sydd newydd gofrestru yn Lloegr gyflwyno a chadarnhau datganiad Unistats cyn pen dau fis ar ôl y dyddiad cofrestru.

Mae canllawiau manwl ar gynnwys y casgliad data ar gael ar wefan HESA. Ar gyfer ymholiadau penodol am gasgliadau data Unistats, cysylltwch â thîm Cyswllt HESA: [email protected]

Ceir manylion pellach am yr eitemau data a gyhoeddir gennym ar dudalennau cwrs ar ein tudalen 'ynglŷn â'n data'.

Manylion cyswllt y darparwr

Mae set ddata Unistats 22 yn cynnwys enwau darparwyr a manylion cyswllt o Gofrestr Darparwyr Dysgu y DU (UKRLP). Bydd University Discovery yn cyflwyno'r wybodaeth hon fel y nodir yng nghofnod UKRLP y darparwr ei hun o dan 'enw masnachu darparwr'. Os nad oes enw masnachu yn bodoli ar UKRLP, defnyddir yr enw cyfreithiol yn lle hynny.

Gall darparwyr ddiweddaru eu cofnod UKRLP ar unrhyw adeg, a bydd unrhyw newidiadau a wneir yn cael eu hadlewyrchu ar Discover Uni ar ôl y datganiad wythnosol gan Unistats.

Mae'r teclyn Darganfod Prifysgol wedi'i ymwreiddio ar dudalennau cwrs gwefannau darparwyr, ac yn rhoi pennawd o'r data Unistats sy'n gysylltiedig â'r cwrs dan sylw, yn ogystal â dolen uniongyrchol i'r dudalen cwrs gyfatebol ar Darganfod Prifysgol. Disgwylir i Ddarparwyr arddangos teclyn ar eu tudalennau cwrs ar gyfer pob cwrs sy'n bresennol ar Darganfod Prifysgol.

Dyma'r data a ddangosir ar y teclyn:

  • Canran y myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a gytunodd eu bod yn fodlon ar y cyfan.
  • Canran y myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a gytunodd fod staff yn dda am egluro pethau.
  • Canran y myfyrwyr mewn gwaith neu sy'n astudio ymhellach ar ôl 15 mis ers yr arolwg o Ganlyniadau Graddedigion

Gweler y canllawiau ar sut i weithredu'r teclyn newydd ar wefan HESA. Mae'n rhaid cyflunio'r teclyn yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddir yn y canllawiau er mwyn osgoi problemau dangosydd a ffwythiannau. Fel y tudalennau cwrs ar y wefan Darganfod Prifysgol, caiff yr holl wybodaeth a ddarperir yn y teclyn ei thynnu o set ddata Unistats, felly bydd yn rhaid i'r holl fanylion a ddarperir i gyflunio'r teclyn gyd-fynd â'r wybodaeth gyfatebol am y cwrs a gyflwynwyd yn set ddata Unistats.

Sylwch ei bod hi'n bosibl na fydd y teclyn yn arddangos yr holl eitemau data a restrir uchod os nad yw'r data ar gael ar dudalen gyfatebol y cwrs ar Darganfod Prifysgol - gweler y canllawiau am fanylion llawn.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y teclyn Darganfod Prifysgol, cysylltwch â ni: [email protected]

Back
to top