Costau byw

Mae cynnydd mewn costau byw yn effeithio ar lawer yn y DU, a all wneud cyllid cynllunio yn fwy anodd.


Os ydych yn ystyried mynd i brifysgol neu goleg, gallwch wneud rhywfaint o waith ymchwil a fydd yn eich helpu i ddeall faint o arian rydych yn debygol o fod ei angen ar gyfer blwyddyn academaidd. Bydd cael cyllideb wedi'i chynllunio yn eich helpu i addasu a rheoli eich arian.


Mae llawer o offer ar gael i'ch cefnogi gyda'ch ymchwil a chyllidebu. Gweler ein hadrannau isod am wybodaeth a chymorth.

Pan fyddwch yn ymchwilio i brifysgolion a cholegau, gallwch edrych ar gostau byw yn y dref neu'r ddinas a fydd yn eich helpu i baratoi a deall faint fydd pethau'n ei gostio fel myfyriwr.

Os ydych chi'n bwriadu symud i ffwrdd i astudio, edrychwch ar yr opsiynau llety a faint maen nhw'n ei gostio gan mai dyma'r gost byw fwyaf tebygol. Efallai y bydd llawer o opsiynau gwahanol ar gael, gan gynnwys neuaddau preswyl myfyrwyr a llety rhent preifat.

Bydd llety ar gyfer neuaddau myfyrwyr yn amrywio ym mhob prifysgol: gallech gael ystafell ymolchi a rennir neu breifat, gwely sengl neu ddwbl, gwasanaeth glanhau, arlwyo (sy'n cynnwys prydau bwyd) neu heb fod yn arlwyo. Fel arfer mae llawer o opsiynau gwahanol gyda rhai dewisiadau rhatach a drutach. Bydd y swyddfa lety yn y brifysgol a gwefan y brifysgol yn gallu darparu gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael. Mae tudalennau’r cwrs ar Darganfod y Brifysgol yn cynnwys dolen i’r wybodaeth hon yn yr adran ‘gwybodaeth ar wefan y brifysgol’.

Gweler ein tudalennau Paratoi ar gyfer y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth am opsiynau llety.

Os oes angen i chi gymudo i'ch cwrs, gallwch ymchwilio i gostau teithio fel trenau, bysiau a/neu gostau petrol.

Mae costau byw yn newid yn aml. Wrth ymchwilio i gostau byw mewn lleoliad penodol, ceisiwch ddod o hyd i wybodaeth sydd mor gyfredol â phosibl.

Gallwch edrych ar wefannau prifysgolion neu golegau am gostau amcangyfrifedig neu siarad â myfyrwyr presennol yn y lleoliad o'ch dewis i ddarganfod faint maen nhw'n ei wario bob mis. Gallwch hefyd weld canllaw Achub y Myfyrwyr i Gostau Byw Myfyrwyr yn y DU 2024, er ei bod yn bwysig nodi mai canllaw yw hwn ac efallai na fydd yn adlewyrchu costau cyfredol pob prifysgol neu goleg.

Unwaith y bydd gennych syniad am faint y gall y llety fod, gallwch amcangyfrif faint fydd ei angen arnoch ar gyfer:

- Bwyd
- Biliau ynni (nwy a thrydan os yw ar wahân i'ch costau llety)
- Gweithgareddau cymdeithasol (cymdeithasau, aelodaeth campfa, teithiau, timau chwaraeon, mynd allan)
- Costau personol (torri gwallt, dillad, costau deintyddol, golchi dillad)
- Costau sy'n gysylltiedig ag astudio (llyfrau, teithiau, cymdeithasau, deunyddiau cwrs)
- Ffôn Symudol
- Teithio
- Yswiriant
- Teledu a rhyngrwyd
- Treuliau eraill

Efallai y bydd biliau rhai llety wedi'u cynnwys (fel nwy a thrydan) o fewn pris y llety. Fel hyn byddwch yn gwybod faint o arian fydd gennych ar ôl ar ôl i chi dalu am eich llety. Os yw eich biliau ynni ar wahân i gostau llety, gallwch geisio amcangyfrif yn fras faint fydd ei angen arnoch ar gyfer nwy a thrydan trwy siarad â myfyrwyr presennol a gwirio gwefan y brifysgol ar gostau byw, neu wirio adnoddau ar-lein fel theMoney Offeryn Saving Expert a fydd yn eich helpu i amcangyfrif costau ynni.

Efallai y bydd eich prifysgol neu goleg yn cynnig cymorth ariannol os ydych chi’n cael anhawster ariannol neu galedi. Gweler y canllawiau i fyfyrwyr yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Bydd angen i chi gysylltu ag adran gwasanaethau myfyrwyr eich prifysgol neu goleg a fydd yn darparu rhagor o wybodaeth ac yn rhoi gwybod i chi a ydych yn gymwys. Mae unrhyw swm y gallwch ei dderbyn yn cael ei benderfynu gan eich prifysgol neu goleg a bydd yn cael ei dalu mewn cyfandaliad neu randaliadau.Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol a chymorth ar gyfer costau byw ar wefannau llywodraethau unigol Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gall brwydrau ariannol achosi pryder a phryder a all effeithio ar eich iechyd meddwl. Os oes angen cymorth arnoch tra yn y brifysgol, mae cymorth ar gael ar Gofod Myfyrwyr sy'n rhoi arweiniad ar reoli pryder am arian a beth i'w wneud os oes gennych broblemau ariannol. Gallwch ddod o hyd i gefnogaeth trwy neges destun, gwe-sgwrs, ffôn ac e-bost trwy eu gwefan.

Gweler gwefan y NHS neu'r Samariaid am unrhyw gymorth brys arall.

Back
to top