Gwybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

Gofynion derbyn

Mae ein hadran ‘A fyddaf yn cael fy nerbyn?’ yn esbonio'r hyn mae prifysgolion a cholegau yn ei ystyried wrth benderfynu a fyddant yn cynnig lle i chi ar gwrs neu beidio. Yma rydym yn sôn am y wybodaeth sydd gennym ar y wefan Discover Uni a beth arall y dylech chwilio amdano.

Pam na allaf chwilio yn ôl fy ngraddau a ragwelir neu fy ngraddau gwirioneddol?

Mae gofynion derbyn a gyhoeddir yn ganllaw yn unig yn aml ac mae'r graddau gwirioneddol sydd gan y rheini sy'n cael eu derbyn ar y cwrs yn gallu bod yn wahanol. Nid ydym yn gadael i chi chwilio'r gofynion derbyn am nad ydym eisiau i chi ddiystyru cyrsiau y gallech gael eich derbyn arnynt. Gallech dderbyn cynnig is os byddwch yn bodloni meini prawf penodol, felly mae'n werth gwirio ar dudalen cwrs y brifysgol neu'r coleg i weld a yw hyn yn berthnasol. Gelwir hyn weithiau yn dderbyniadau cyd-destunol.

Rydym yn cyhoeddi dwy set o wybodaeth ar y wefan Darganfod Prifysgol/ Discover Uni sy'n gallu helpu ochr yn ochr â'r gofynion derbyn a gyhoeddir. Mae'r ddwy yn seiliedig ar ddata a gasglwyd ar fyfyrwyr sydd wedi dechrau'r cwrs yn y gorffennol.

Pwyntiau tariff myfyrwyr pan y’u derbyniwyd

Mae hyn yn dangos y pwyntiau tariff UCAS gwirioneddol ar gyfer cymwysterau sydd gan fyfyrwyr a ddechreuodd ar y cwrs yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Defnyddir y tariff UCAS yn nhrefniadau derbyn prifysgolion a cholegau ac mae gwerth tariff yn cael ei roi i gymwysterau yn ôl eu lefel, maint a'r radd a gyflawnir.

Gallwch ganfod mwy ynglŷn â’r tariff UCAS a chyfrifo pwyntiau eich cymwysterau ar wefan UCAS.

Cymwysterau myfyrwyr pan y’u derbyniwyd

Mae hyn yn rhoi syniad i chi ynglŷn â pha gymwysterau roedd gan y rheini a astudiodd ar y cwrs yn y gorffennol. Efallai y byddwch yn cael hyn yn ddefnyddiol os oes gennych gymwysterau nad ydynt yn gymwysterau Safon Uwch neu BTEC.

Yn ogystal â'r graddau sydd eu hangen arnoch, gallwch ganfod a oes arnoch angen cymwysterau mewn pwnc penodol ar wefannau prifysgolion neu golegau. Ceir gofynion derbyn eraill weithiau hefyd, megis yr angen i basio prawf meddygol ar gyfer cyrsiau penodol.

Os nad yw eich cymwysterau yn ymddangos ymysg y rheini a restrir neu os nad ydych yn sicr ynghylch unrhyw beth yn y gofynion a gyhoeddir, mae'n werth ffonio'r tîm derbyn.

Os yw'r cwrs yn un rydych yn ymgeisio amdano trwy UCAS, bydd y gofynion derbyn ar dudalen y cwrs ar wefan UCAS hefyd.

Back
to top