Ansawdd a safonau

Mae gan bob gwlad yn y DU ei ffordd ei hun o sicrhau bod prifysgolion a cholegau yn bodloni safonau uchel. Gelwir hyn yn system asesu ansawdd.

Dylech sicrhau bod y brifysgol neu'r coleg a ddewisir gennych wedi'i chynnwys yn y system asesu ansawdd berthnasol. Mae angen iddi fod wedi'i chynnwys er mwyn ichi dderbyn cymorth ariannol fel benthyciadau myfyrwyr.

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn rheoleiddio ansawdd prifysgolion a cholegau yng Nghymru sy'n derbyn cyllid cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru.

Mae hyn yn cynnwys adolygiad sicrwydd, a gynhelir fel arfer gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.

Gallwch weld adroddiadau asesu ansawdd ar wefan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd drwy ddilyn y dolenni ar ein tudalennau prifysgolion a cholegau.

Mae Adran yr Economi yn gyfrifol am asesu ansawdd darparwyr addysg uwch yng Ngogledd Iwerddon.

Mae'n gwneud hynny drwy'r Adolygiad Darparwyr Blynyddol, asesiad trwyadl o wybodaeth a data. Caiff darparwyr eu hasesu yn erbyn safon uchelsylfaenol, gyda phedwar canlyniad posibl:

Yn bodloni'r gofynion

Mae'r darparydd yn bodloni'r gofynion yn llawn o ran ansawdd a safonau.

Yn bodloni'r gofynion gyda chynllun gweithredu

Mae'r darparydd hwn yn bodloni'r gofynion o ran ansawdd a safonau ac yn rhoi cynllun gweithredu ar waith i wella rhai agweddau.

Yn yr arfaeth

Nid yw canlyniad yr adolygiad darparwyr blynyddol ar gael eto ar gyfer y darparydd hwn. Mae canlyniad 'yn yr arfaeth' yn golygu nad yw'r broses wedi'i chwblhau eto ar gyfer y darparydd hwn. Dyma ganlyniad niwtral, ac nid oes iddo unrhyw arwyddocâd cadarnhaol na negyddol.

Heb fodloni'r gofynion

Nid yw'r darparydd hwn yn bodloni'r gofynion ar gyfer safonau ac ansawdd ar hyn o bryd. Y mae'n destun gwaith craffu ychwanegol, ac mae cynllun gweithredu ar waith i ymdrin â meysydd sy'n destun pryder.

Gallwch weld canlyniadau ein Hadolygiad Darparwyr Blynyddol ar ein tudalennau prifysgolion a cholegau.

Y Swyddfa Fyfyrwyr yw'r corff sy'n rheoleiddio addysg uwch yn Lloegr.

Mae'r Swyddfa yn cadw rhestr o ddarparwyr addysg uwch, a elwir yn gofrestr. Bydd darparwyr cofrestredig yn cael eu hasesu'n drwyadl i ddangos eu bod yn bodloni'r safonau uchel gofynnol. Gelwir hyn yn llinell sylfaen.

Mae'r holl brifysgolion a cholegau ar Darganfod y Brifysgol naill ai wedi'u cofrestru, neu mae ansawdd y cyrsiau a welwch wedi'i sicrhau gan ddarparydd cofrestredig.

Gweler cofrestr y Swyddfa Fyfyrwyr o ddarparwyr.

Cyngor Cyllido'r Alban sy'n goruchwylio ansawdd addysg uwch yr Alban.

Mae'r Cyngor yn gwneud hynny drwy'r pum elfen yn ei Fframwaith Gwella Ansawdd:

Adolygiad Sefydliadol sy'n seiliedig ar Welliannau

Mae Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yr Alban yn cynnal adolygiadau allanol annibynnol o'r modd y mae prifysgolion yn sicrhau safonau academaidd ac yn gwella profiad myfyrwyr.

Adolygiad wedi'i arwain gan y Sefydliad

Bydd prifysgolion yr Alban yn cynnal adolygiadau pwnc mewnol ac y rhoi adroddiad blynyddol i'r Cyngor. Mae'n rhaid adolygu'r holl gyrsiau prifysgol dros gylch o chwe blynedd.

Ymgysylltu â myfyrwyr

Annog a chefnogi myfyrwyr i rannu ansawdd eu haddysg yn weithredol.

Themâu Gwella

Rhaglen genedlaethol o weithgareddau ar thema benodol er mwyn rhannu enghreifftiau o arloesi wrth ddysgu ac addysgu ar draws y sector.

Gwybodaeth gyhoeddus

Sicrhau bod gwybodaeth glir, gywir a hygyrch ar gael yn sail ar gyfer dewisiadau myfyrwyr, i gynnwys myfyrwyr yn well yn y broses o wella ansawdd, a rhoi sicrwydd ynghylch safonau.

Gyda'i gilydd, mae pum elfen y Fframwaith yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd ynghylch safonau academaidd ac ansawdd cyfleoedd dysgu ym mhrifysgolion yr Alban.

Gallwch weld adroddiadau ELIR drwy ddilyn y dolenni ar ein tudalennau prifysgolion a cholegau.

Mae'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr (TEF) yn asesu:

  1. Rhagoriaeth wrth addysgu mewn prifysgolion a cholegau
  2. Pa mor dda y mae prifysgolion a cholegau am sicrhau deilliannau ardderchog i'w myfyrwyr o ran cyflogaeth ar lefel raddedig neu astudiaeth bellach.

Mae'n mesur rhagoriaeth yn ogystal â'r safonau uchel o ran ansawdd y mae angen i brifysgolion a cholegau eu cyrraedd fel llinell sylfaen.

Gall dyfarniadau TEF eich helpu wrth ystyried lle i astudio.

Cyflwynwyd y TEF gan lywodraeth Lloegr, lle mae'r ymarfer yn orfodol. Mae'r cynllun yn wirfoddol yng ngwledydd eraill y DU. Mae rhai o brifysgolion Cymru a'r Alban wedi dewis cymryd rhan, ond os nad ydych yn gweld dyfarniadau TEF ar gyfer darparwyr nad ydynt wedi'u lleoli yng Lloegr, nid yw hynny'n golygu nad ydynt yn darparu lefel ragorol o addysg uwch.

Dyfarniadau TEF

Bydd darparydd sy'n cymryd rhan yn y TEF naill ai'n ennill dyfarniad aur, arian, efydd neu amodol. Bydd prifysgolion a cholegau'n aml yn defnyddio'r dyfarniadau hyn ar eu gwefannau, a gallwch eu gweld ar Darganfod y Brifysgol hefyd.

TEF Welsh Gold logo RGB.jpg


Bydd darparydd yn ennill dyfarniad aur am gynnig addysgu, dysgu a deilliannau rhagorol yn gyson i'w fyfyrwyr. Dyma'r ansawdd uchaf sydd i'w gael yn y DU.

TEF Welsh Silver logo RGB.jpg

Bydd darparydd yn ennill dyfarniad arian am gynnig addysgu, dysgu a deilliannau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n gyson yn rhagori ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch yn y DU.

TEF Welsh Bronze logo RGB.jpg

Bydd darparydd yn ennill dyfarniad efydd am gynnig addysgu, dysgu a deilliannau i fyfyrwyr sy'n bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch yn y DU.

TEF Welsh Provisional logo RGB.jpg


Bydd darparwyr sy'n cymryd rhan yn derbyn dyfarniadau dros dro os ydynt yn bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol, ond heb ddigon o ddata eto i dderbyn asesiad llawn.

Proses asesu'r Fframwaith Rhagoriaeth a Deilliannau Myfyrwyr (TEF)

Caiff y broses TEF ei rheoli gan y Swyddfa Fyfyrwyr, a phanel annibynnol o fyfyrwyr, academyddion ac arbenigwyr eraill sy'n dyfarnu'r sgoriau.

Ar gyfer pob asesiad TEF defnyddir data swyddogol yn ogystal â datganiad manwl gan bob prifysgol neu goleg er mwyn pennu'r dyfarniad derfynol.

Back
to top