Gan ddechrau yn y brifysgol


Dyma rai pethau i'w hystyried pan fyddwch chi ar fin dechrau yn y brifysgol.

Dechrau yn y brifysgol

Ar ôl eich holl waith caled rydych chi nawr yn dechrau yn y brifysgol. Dyma rai pethau efallai yr hoffech chi feddwl amdanyn nhw cyn i chi adael adref.

Beth yw'r trefniadau llety

Gwiriwch y trefniadau teithio.  Sut fyddwch chi'n cyrraedd yno, a sut fyddwch chi'n teithio o amgylch y lle ar ôl cyrraedd.

Gwiriwch y trefniadau cymdeithasu. Ydych chi wedi cysylltu â'r rhai sy'n rhannu llety â chi ymlaen llaw drwy'r cyfryngau cymdeithasol?  Mae gan brifysgolion dudalennau cyfryngau cymdeithasol, a gallai fod yn ddefnyddiol cysylltu drwy'r rhain.  Efallai y byddwch hefyd am ymchwilio i gymdeithasau a chlybiau ymlaen llaw drwy undeb y myfyrwyr ac edrych ar flogiau myfyrwyr presennol, oherwydd gallent gynnwys ambell air o gyngor.

Beth i'w bacio? 

Oes yna unrhyw waith darllen paratoadol y mae angen i chi ei wneud, neu unrhyw ddeunyddiau cwrs y gallai fod angen i chi fynd â nhw gyda chi? Edrychwch yn yr wybodaeth am eich cwrs.

Bydd angen ichi hefyd ddod â dogfennau pwysig, gan gynnwys pasbort, trwydded yrru, llythyr derbyn i'r brifysgol, llythyr derbyn ar gwrs, ac unrhyw lythyrau ynghylch bwrsariaeth/ysgoloriaeth yn ogystal â'ch manylion yswiriant.  Peidiwch ag anghofio eich cerdyn rheilffordd, os oes gennych chi un.

Yn ogystal a hyn, bydd angen ichi fynd ag offer cegin, eitemau ystafell wely ac ymolchi, dillad ac offer ysgrifennu. Mae https://www.savethestudent.org/accommodation/what-to-take-to-university.html yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o bopeth y gallai fod arnoch ei angen.

Cyllid a chyllidebu

Os ydych chi'n defnyddio Cyllid Myfyrwyr i dalu eich ffioedd a'ch benthyciadau, gwiriwch y manylion.  Ydych chi wedi nodi manylion eich cyfrif banc yn gywir, ydych chi wedi llofnodi a dychwelyd eich llythyr datgan, ydych chi wedi cofrestru gyda'ch darparydd cwrs, ac a yw eich darparydd cwrs wedi cadarnhau eich presenoldeb?

Efallai y bydd angen ychydig ddyddiau i'r arian fynd i mewn i'ch cyfrif.

Mae gan www.moneysavingexpert.com/students doreth o wybodaeth ynghylch sut i wneud y gorau o'ch arian, gan gynnwys cynigion cyfrif banc myfyrwyr a sut i gyllidebu'n effeithiol.

Meithrin sgiliau astudio

Mae UCAS wedi llunio cyfres o daflenni gwybodaeth am sgiliau astudio i'ch helpu i drosglwyddo i'r brifysgol. Dyma nhw: https://www.ucas.com/undergraduate/student-life/study-skills-guides.

Mae Future Learn hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar-lein, gan gynnwys sut i ysgrifennu traethodau lefel gradd a sut i astudio ar-lein.  Cewch fwy o wybodaeth yma https://www.futurelearn.com/courses

Bywyd Myfyrwyr ac aros yn ddiogel

Bydd gan brifysgolion wybodaeth yn ystod Wythnos y Glas ynghylch cadw'n ddiogel. Bydd yr heddlu'n aml yn galw heibio yn yr ychydig wythnosau cyntaf i rannu gwybodaeth am sut i gadw'n ddiogel, ond dyma rai cynghorion i'ch helpu isod:

Sicrhewch fod eich ffenestri a'ch drysau wedi cloi, ac nad ydych yn gadael eitemau personol drud, fel eich gliniadur a'ch ffôn, yn y golwg.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru unrhyw waith os yw eich pethau'n cael eu dwyn.

Tynnwch luniau o'ch offer, a nodi unrhyw rifau cyfresol.

Os ydych chi'n mynd ar noson allan, gwnewch yn siŵr bod pawb yn cyrraedd adref yn ddiogel, ac nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ei ben ei hun.

Mae https://www.getsafeonline.org/ yn cynnwys gwybodaeth am sut i gadw'n ddiogel ar-lein, a sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Os yw arferion yfed neu eich defnydd chi eich hun neu rywun arall o gyffuriau yn eich poeni, gallwch fynd i www.talktofrank.com am gymorth a chyngor.

www.studentminds.org.uk yw'r elusen ar gyfer iechyd meddwl myfyrwyr. Mae'n cynnig cyfoeth o wybodaeth gwirioneddol ddefnyddiol os ydych chi neu eich ffrindiau yn teimlo y gallech chi fod yn dioddef salwch meddwl.

Tynnu'n ôl neu Drosglwyddo

Os byddwch chi'n newid eich meddwl ar ôl dechrau'r brifysgol neu'r coleg, beth bynnag fo'r rheswm am hynny, dyma'r hyn y mae angen i chi ei wneud.

 • Siarad â thiwtor eich cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, a bydd yn gallu edrych ar yr opsiynau gyda chi.
 • Bydd yn gallu cynnig cymorth, gan gynnwys gwasanaethau cynghori a llesiant, yn dibynnu ar eich anghenion. Efallai y byddwch chi hefyd yn gallu derbyn cymorth ychwanegol yn www.studentspace.org.uk neu www.studentminds.org.uk. Os ydych chi'n cael trafferthion ariannol, efallai y bydd yn gallu cynnig cyllid o gronfa galedi.
 • Siaradwch â'r tîm Gyrfaoedd yn eich prifysgol neu goleg os ydych chi wedi newid eich meddwl ynghylch eich opsiynau gyrfa, a'ch bod bellach yn teimlo nad yw eich cwrs yn berthnasol. Cewch wybodaeth hefyd yn www.prospects.ac.uk.
 • Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd ymdopi â'ch cwrs, efallai y byddwch am ystyried dull astudio arall. Siaradwch â'ch tiwtoriaid am ddysgu'n rhan-amser neu o bell.

Efallai y bydd modd ichi drosglwyddo i gwrs gwahanol yn eich prifysgol bresennol, neu wneud cais i ymuno â chwrs mewn prifysgol neu goleg gwahanol.

 • Os ydych chi am drosglwyddo i gwrs yn eich prifysgol neu goleg presennol, siaradwch â thiwtoriaid y cwrs i weld a yw hyn yn bosibl. Bydd yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, ee, a oes lle ar gael ac a ydych yn bodloni'r gofynion mynediad.
 • Os ydych chi'n dymuno trosglwyddo i brifysgol arall, bydd angen i chi siarad â'r brifysgol honno i weld a oes lle ar gael, a bydd angen ichi ddefnyddio'r drefn arferol i ymgeisio. Efallai y cewch drosglwyddo rhai o'ch credydau i'r cwrs newydd, ee, os ydych chi wedi cwblhau eich blwyddyn gyntaf o ddysgu, ond efallai hefyd y bydd angen ichi ddechrau o'r dechrau.

Efallai yr hoffech chi ystyried cael seibiant a pharhau i astudio mewn blwyddyn.  Bydd angen i chi siarad â'ch prifysgol neu goleg i weld a yw hyn yn bosibl, a bydd angen ichi roi gwybod i Cyllid Myfyrwyr er mwyn iddynt atal eich taliadau am y tro.

Os byddwch chi'n newid i brifysgol neu goleg arall, neu'n tynnu'n ôl yn llwyr o'ch cwrs, bydd angen i chi hysbysu eich prifysgol, a hysbysu Cyllid Myfyrwyr hefyd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma https://www.ucas.com/undergraduate/student-life/getting-student-support/changing-or-leaving-your-course.

Gan nad yw’r rhan fwyaf o fyfyrwyr bellach yn gallu mynd i’r ysgol, y coleg neu’r brifysgol er mwyn dysgu, dyma rai cynghorion i’ch helpu i ddysgu’n llwyddiannus gartref.

 1. Ceisiwch gadw at eich trefn arferol hyd y bo’r sefyllfa bresennol yn caniatáu. Codwch ar yr amser arferol, gwisgwch, a sicrhau eich bod yn bwyta prydau rheolaidd. Lluniwch ‘amserlen’ ar gyfer eich diwrnod: gwnewch yn siŵr eich bod yn cael egwyl rheolaidd ac yn cerdded o gwmpas, ond ceisiwch astudio am 45 munud i awr ar y tro.
 2. Ffurfiwch grwpiau astudio gyda’ch ffrindiau a’r rhai sydd ar eich cwrs. Gallwch hefyd sefydlu grwpiau a chyfarfodydd. Bydd apiau fel Zoom, Houseparty a Netflixparty yn dda i gynnal sgyrsiau grŵp a rhith-gyfarfodydd.
 3. Rhowch gynnig ar ddysgu ar-lein: efallai y bydd eich ysgol, coleg neu brifysgol wedi sefydlu gwersi neu ddarlithoedd ar-lein, ac mae digonedd o gyrsiau ar gael drwy blatfformau fel www.futurelearn.com lle mae prifysgolion a cholegau yn cynnig cyrsiau ar-lein yn rhad ac am ddim, gan gynnwys sut i baratoi am y brifysgol. Mae gan golegau lleol hefyd nifer o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim. Edrychwch ar wefan eich coleg lleol am fwy o fanylion.
 4. Ymarfer corff: cewch ymarfer corff y tu allan unwaith y dydd, ar yr amod eich bod yn cadw pellter o 2m o leiaf rhyngoch chi ac eraill. Gallech fynd ar feic, rhedeg neu gerdded. Cewch ymarfer corff yn eich cartref, ac mae nifer o grwpiau ar-lein yn cynnig sesiynau ymarfer corff am ddim.
 5. Byddwch yn ymwybodol o’ch llesiant meddyliol: mae’n hawdd teimlo’n unig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo amser i gysylltu â ffrindiau neu deulu am sgwrs, i rannu profiadau a cheisio chwerthin. https://youngminds.org.uk/blog/looking-after-your-mental-health-while-self-isolating
Back
to top