Gwybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

Cynnwys Corona (Covid-19)

Rydym yn deall bod y cyfnod hwn yn gyfnod pryderus iawn i chi. Mae Darganfod Prifysgol yn gweithio gyda’i bartneriaid yn y DU a chyda phrifysgolion a cholegau er mwyn sicrhau bod gennych yr wybodaeth a’r canllawiau angenrheidiol. Mae’r sefyllfa yn datblygu’n gyflym a’n nod yw rhoi cymaint o’r newyddion diweddaraf i chi ag sy’n bosibl. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei hychwanegu wrth iddi ddod ar gael, felly cadwch olwg ar y wefan am unrhyw ddatblygiadau.

Ffocws y dudalen hon yw gwybodaeth am addysg uwch.

Os ydych yn fyfyriwr cyfredol, dylech gysylltu yn y lle cyntaf â’ch prifysgol neu goleg os oes gennych ymholiadau ynghylch eich cwrs, eich llety neu eich statws mewnfudo.

O le i gael gwybodaeth

Yn dilyn penderfyniadau i ganslo arholiadau’r haf yma, mae llywodraethau a chyrff addysg y DU yn gweithio i wneud trefniadau i ddarparu mwy o wybodaeth. Cewch hyd i ddolenni isod i wybodaeth berthnasol am arholiadau ar gyfer pob gwlad yn y DU. Gwiriwch y gwefannau hyn yn rheolaidd oherwydd bydd yr wybodaeth arnynt yn cael ei diweddaru wrth i’r sefyllfa newid.

LloegrCymwysterau TGAU, Safon Uwch a Safon UG

Mae Ofqual bellach wedi cyhoeddi manylion y trefniadau newydd ar gyfer asesu a dyfarnu graddau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol, y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) a’r Dyfarniad Uwch Estynedig (AEA) mewn mathemateg.

Cewch hyd i fanylion y trefniadau newydd ac atebion i unrhyw gwestiynau isod:

Llythyr at fyfyrwyr

Canllawiau i Athrawon, Myfyrwyr, Rhieni a Gofalwyr

Canllawiau i Benaethiaid Canolfannau, Penaethiaid Adran ac athrawon

Bydd byrddau arholi yn cysylltu ag ysgolion, colegau a chanolfannau arholi eraill ar ôl y Pasg er mwyn gofyn iddynt gyflwyno erbyn dyddiad cau na fydd yn gynharach na 29 Mai 2020

Datblygwyd y broses newydd hon i gydnabod gwaith myfyrwyr mewn modd teg, i’w chymhwyso’n gyson i’r holl fyfyrwyr, ac i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn eu canlyniadau mewn pryd i symud ymlaen. Cyhoeddodd yr Adran Addysg ar y 16eg o Ebrill y bydd canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ar y dyddiadau â osodwyd yn wreiddiol: Bydd canlyniadau Safon Uwch yn cael eu cyhoeddi ar y 13eg o Awst a chanlyniadau TGAU ar yr 20fed o Awst.

Mae cynrychiolwyr prifysgolion wedi dweud eu bod yn disgwyl i brifysgolion wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi myfyrwyr a sicrhau y gallant symud ymlaen i addysg uwch.

Cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol neu dechnegol eraill: Mae Ofqual yn gweithio i bennu’r trefniadau terfynol a bydd yn rhoi canllawiau ar gyfer y cymwysterau hyn yn fuan. Mae’r rheoleiddiwr yn awyddus i sicrhau myfyrwyr na fyddant o dan unrhyw anfantais.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar wefan Ofqual: https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual

Mae gwybodaeth bellach ar gael yng nghyhoeddiad Gov.uk

Cymru- Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda CBAC i sefydlu'r ffordd decaf o ddyfarnu graddau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch a'r Dystysgrif Her Sgiliau ar gyfer 2020. Bydd y graddau'n cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio ystod o dystiolaeth a dull sy'n seiliedig ar gyfuniad o ffactorau, a allai gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma (ee, canlyniadau Safon UG ar gyfer graddau Safon Uwch), a graddau safonedig o asesiadau athrawon. Bydd graddau o asesiadau athrawon yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gael ar ddiwedd y cwrs. Barn broffesiynol yw hon sy'n seiliedig ar wybodaeth asesu gyfun a ddelir ar gyfer y dysgwr dan sylw, a bydd y farn honno o natur gyfannol yn hytrach na'i bod yn canolbwyntio ar un ffynhonnell o dystiolaeth, fel ffug-arholiadau.

Nid yw Cymwysterau Cymru a CBAC yn bwriadu cyhoeddi graddau ar gyfer Safonau UG nac ar gyfer asesiadau dysgwyr Blwyddyn 10 yn yr un modd. Mae amrywiaeth o opsiynau'n cael eu hystyried ar gyfer y dysgwyr hynny, gan gynnwys y cyfle i sefyll arholiadau yn y gyfres ddilynol o arholiadau. Cyhoeddir mwy o fanylion am y cynlluniau hyn cyn gynted ag sy'n bosibl.

Cewch hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf yma: https://www.qualificationswales.org/cymraeg/coronafeirws---covid-19/

Yr Alban- Mae'r Dirprwy Brif Weinidog wedi gofyn i’r SQA ddatblygu model ardystio amgen. Bydd graddau myfyrwyr yn cael eu cyfrifo ar sail gwybodaeth gan athrawon, a barn athrawon, er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi adlewyrchiad teg o berfformiad y myfyrwyr. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw unedau a gwaith cwrs sydd wedi'u cwblhau, ac amcangyfrif o'r graddau a roddir gan athrawon, gan ddefnyddio'r dystiolaeth sydd ar gael ac a gasglwyd drwy gydol y flwyddyn, ynghyd â gwybodaeth am gyrhaeddiad blaenorol, os yw'r wybodaeth honno ar gael.

Mae’r SQA yn anelu i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn eu canlyniadau erbyn 4 Awst ar yr hwyraf.

Cynghorir myfyrwyr i danysgrifio i MySQA, y gwasanaeth ar-lein a thestuno, er mwyn derbyn eu canlyniadau'n uniongyrchol. Cewch hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf yma: https://www.sqa.org.uk/sqa/447.html

Gogledd Iwerddon- Mae’r CCEA yn gweithio gyda'r Adran Addysg i benderfynu’n derfynol ar ddull o ddatrys yr arholiadau yng Ngogledd Iwerddon. Ar 16 Ebrill, amlinellodd y Gweinidog Addysg Peter Weir y broses ar gyfer myfyrwyr sy'n cwblhau arholiadau TGAU a Safon Uwch a osodwyd gan y CCEA (sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r arholiadau yng Ngogledd Iwerddon).

Bydd y myfyrwyr yn derbyn graddau wedi'u cyfrifo ar sail cyfuniad o wybodaeth wedi'i darparu gan ysgolion a cholegau a gwybodaeth ystadegol. Bwriedir rhyddhau'r rhain ar yr un pryd ag y cyhoeddir canlyniadau yng Nghymru a Lloegr - 13 Awst ar gyfer canlyniadau Safon Uwch a 20 Awst ar gyfer canlyniadau TGAU.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddatganiad y Gweinidog yma: https://www.education-ni.gov.uk/news/minister-announces-arrangements-summer-examinations

Gall neges i bob myfyriwr CCAE TGAU, UG a Safon Uwch gael eu canfu yma

Gellir dod o hyd i ganllawiau ar gyfer ymgeiswyr preifat ar wefan CCEA

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y CCEA.

O ran cyngor cyffredinol, cewch yr wybodaeth ddiweddaraf yma: https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-advice-educational-settings

Myfyrwyr yn eu flwyddyn olaf: Mae’r Swyddfa Fyfyrwyr (OfS) yn disgwyl i brifysgolion a cholegau gwneud pob ymdrech rhesymol i alluogi myfyrwyr i gwblhau eu hastudiaethau, i gyflawniad gael ei asesu'n ddibynadwy ac i gymwysterau gael eu dyfarnu'n ddiogel.

Mae OfS hefyd yn disgwyl i brifysgolion a cholegau i ddiweddaru’n rhagweithiol myfyrwyr ar sut meant yn ymdrin â materion sydd yn ymwneud ag addysgu, dysgu ac asesu yn ystod y cyfnod hwn.

Os nad ydych yn derbyn y gwybodaeth angenrheidiol, cysylltwch â dîm cwrs neu gwasanethau cymorth eich prifysgol neu goleg, i ofyn am gyngor. Os oes gan eich cwrs achrediad proffesiynol (e.e. nyrsio) gallwch hefyd gysylltu â'r corff achredu ar gyfer eich cwrs.

Lloegr: Oedi o ran gwneud cynigion diamod a newid cynigion presennol

Datganodd y Gweinidog Prifysgolion a'r Swyddfa Fyfyrwyr ar 23 Mawrth fod yn rhaid i holl brifysgolion a cholegau Lloegr oedi am bythefnos (hyd 2ed Ebrill) cyn gwneud unrhyw gynigion diamod neu newid cynigion presennol.

Cyhoeddodd y Gweinidog Prifysgolion estyniad i'r cyfnod hwn ar 17 Ebrill, gan ofyn i brifysgolion a cholegau barhau i oedi hyd 4 Mai cyn gwneud y rhan fwyaf o fathau o gynigion diamod. Cewch ragor o wybodaeth yma. Dyma'r ail estyniad i'r cyfnod hwn o oedi, yn dilyn y cyhoeddiad blaenorol ar 3 Ebrill.

Mae'r oedi ychwanegol hwn yn berthnasol i sefydliadau yn Lloegr.

Yn ystod y cyfnod hwn, caniateir gwneud cynigion amodol newydd ond mae'r Swyddfa Fyfyrwyr wedi dweud ei bod yn disgwyl i'r cynigion hynny fod yn gynigion cyfrifol, ac er budd pennaf y myfyrwyr.

Mae'r oedi estynedig cyn gwneud cynigion diamod a newidiadau i gynigion presennol yn cynnwys:

  • unrhyw weithgarwch i addasu cynigion presennol, gan gynnwys gwneud y cynigion hynny'n ddiamod i ymgeiswyr nad ydynt eto wedi derbyn canlyniadau Safon Uwch, BTEC neu gymwysterau tebyg.
  • gwneud unrhyw gynigion diamod i ymgeiswyr y DU, yr UE a rhyngwladol nad ydynt eto wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch, BTEC neu gymwysterau tebyg.
  • gwneud unrhyw gynigion i ymgeiswyr y DU, yr UE a rhyngwladol os gwneir cynigion ar sail meini prawf neu ddulliau asesu ar wahân i gymwysterau lefel-3, fel cyfweliad neu berfformiad mewn clyweliad. cyflwyno tystiolaeth o waith; cymryd rhan mewn arholiad neu brawf mynediad mewnol.
  • lle'r oedd prifysgolion a cholegau'n bwriadu gwneud cynigion diamod i ymgeiswyr cyn cyhoeddi newidiadau i drefniadau canlyniadau arholiadau eleni.
  • pob cwrs

Nid yw'r oedi estynedig cyn gwneud cynigion diamod yn berthnasol i gynigion diamod ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflawni eu cymwysterau lefel-3 neu gyfatebol. Yn yr amgylchiadau hynny, caniateir gwneud cynigion diamod.

Cymru: Gofyn i ddarparwyr addysg uwch ymatal rhag gwneud cynigion ansafonol

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cydweithio ag UCAS a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i fonitro'r sefyllfa'n agos. Wrth i waith fynd rhagddo i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn graddau teg sy'n cydnabod eu gwaith, y safbwynt cyfredol yw na ddylid tarfu ar y cylch derbyniadau arferol. Disgwylir i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru roi ystyriaeth i hyn wrth wneud cynigion i ymgeiswyr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud na ddylai ymgeiswyr deimlo dan bwysau i dderbyn unrhyw gynigion. Y mae felly wedi gofyn i ddarparwyr addysg uwch beidio gwneud cynigion diamod, yn benodol i'r myfyrwyr hynny nad ydynt eto wedi ennill y cymwysterau angenrheidiol (nad ydynt yn cyd-fynd â'r rhai y byddent yn eu gwneud mewn blwyddyn arferol), hyd 1 Mai. Bydd CCAUC yn monitro perfformiad sefydliadau ac yn gwerthuso eu hymddygiad mewn perthynas â derbyn i sefydliadau Cymreig, a bydd yn disgwyl i sefydliadau gydymffurfio â'r cytundeb ar draws y sector.

Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://llyw.cymru/addysg-uwch-chymorth-i-myfyrwyr-coronafeirws

Yr Alban: moratoriwm ar newid cynigion neu ofynion mynediad

Mae Llywodraeth yr Alban wedi sicrhau darpar fyfyrwyr prifysgolion a cholegau y byddant yn derbyn eu canlyniadau ar amser, ac y bydd prifysgolion a cholegau yn asesu cymwysterau yn rhan o'r broses dderbyn arferol. Y mae wedi gofyn i brifysgolion gadw at foratoriwm ar newid cynigion a wnaed i fyfyrwyr gradd hyd 20 Ebrill. Mae hyn yn cynnwys trosi cynigion amodol yn gynigion diamod, neu newid gofynion mynediad cyrsiau.

Ysgrifennodd y Gweinidog Addysg Bellach ac Addysg Uwch at benaethiaid prifysgolion ar 14 Ebrill yn gofyn i sefydliadau yn yr Alban gadw at y moratoriwm er mwyn sicrhau cysondeb â phrifysgolion a cholegau yn Lloegr.

Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://www.gov.scot/news/reassurance-for-students-during-coronavirus-outbreak/

Dylai holl ymgeiswyr y DU a rhyngwladol nodi bod UCAS wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion. Cewch hyd i fwy o wybodaeth yma.

Os ydych wedi gwneud cais drwy UCAS ac y bydd unrhyw newid arall o bwys yn effeithio arnoch chi, neu ar eich cais, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost ar eich cais - gallwch ei ddiweddaru yn Track. Ceir mwy o wybodaeth am ymgeisio i brifysgolion ar wefan UCAS: https://www.ucas.com/coronavirus

Gwybodaeth am gyllid myfyrwyr ac unrhyw newidiadau sy'n cael eu rhoi ar waith:

Lloegr

Gofynnir i fyfyrwyr newydd gyflwyno eu ceisiadau am gyllid myfyrwyr cyn 22 Mai 2020 i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn derbyn eu harian mewn pryd er mwyn dechrau eu cwrs. Does dim angen i chi gael lle wedi'i gadarnhau ar gwrs cyn ymgeisio. Gallwch ddefnyddio eich dewis cyntaf o ran cwrs a diweddaru eich cais wedi hynny.

Mae'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (CBM) yn atgoffa myfyrwyr sy'n dychwelyd i wneud cais am gyllid myfyrwyr blwyddyn nesaf cyn 19 Mehefin.

Mae'r CBM ar hyn o bryd yn cynnal gwasanaethau canolfan gyswllt rhannol yn sgil gweithredu datrysiadau gweithio o bell i'w staff. Maent yn rhoi blaenoriaeth i achosion cymhleth a brys.

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar-lein ar wefan gov.uk yma. (https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-prospective-students)

Caiff gwybodaeth ei diweddaru'n rheolaidd ar wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yma. (https://www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company)

Cewch hefyd wybodaeth ar dudalennau Facebook a Twitter Cyllid Myfyrwyr Lloegr.

Cymru

Gofynnir i fyfyrwyr newydd gyflwyno eu ceisiadau am gyllid myfyrwyr cyn 15 Mai 2020 er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn eu harian mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs. Does dim angen i chi gael lle wedi'i gadarnhau ar gwrs cyn ymgeisio. Gallwch ddefnyddio eich dewis cyntaf o ran cwrs a diweddaru eich cais wedi hynny.

Gofynnir i fyfyrwyr sy'n parhau â'u cwrs ymgeisio am gyllid myfyrwyr y flwyddyn nesaf cyn 12 Mehefin.

Y ffordd gyflymaf a rhwyddaf iddynt wneud cais yw defnyddio'r ffurflen ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae gwybodaeth ac arweiniad i fyfyrwyr yng Nghymru, gan gynnwys cwestiynau cyffredin myfyrwyr newydd, ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru yma: (https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/covid-19.aspx).

Cewch hefyd wybodaeth gyffredinol ar dudalennau Facebook a Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Yr Alban

Yn ôl Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban (SAAS) gall myfyrwyr gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer 2020/21 i www.saas.gov.uk o 1 Ebrill.

Mae SAAS yn argymell bod myfyrwyr yn dilyn eu sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Cewch hyd i'r manylion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar ei gwefan yma (https://www.saas.gov.uk/news/coronavirus) a Chwestiynau Cyffredin yma (https://www.saas.gov.uk/news/saas-coronavirus-faq

Mae gwefan newydd Student Information Scotland (https://www.studentinformation.gov.scot/) yn darparu gwybodaeth gyfredol i fyfyrwyr ar draws Addysg Bellach ac Uwch (AB ac AU). Mae'n cynnwys dolenni i wefannau Colegau a Phrifysgolion, a fydd yn parhau i roi gwybodaeth benodol sy'n berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio ym mhob un o'r sefydliadau unigol hyn.

Mae gwybodaeth hefyd ar gael i fyfyrwyr ar wefan Cyngor Cyllido'r Alban, gan gynnwys y Cwestiynau Cyffredin hyn: http://www.sfc.ac.uk/web/FILES/covid-19/COVID-19_FAQ_Student_Support.pdf

Gogledd Iwerddon

Bellach gellir cyflwyno ceisiadau am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021. Cewch hyd i fanylion a chwestiynau cyffredin yma (https://www.studentfinanceni.co.uk/covid-19/) a rhagor o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon yma (https://www.studentfinanceni.co.uk/types-of-finance/undergraduate/full-time/northern-ireland-student/)

Os ydych chi wedi profi’r system ofal, neu wedi ymddieithrio o'ch teulu, efallai y byddwch yn teimlo'n bryderus ynghylch y coronafeirws (COVID-19). Gall fod yn gyfnod brawychus, yn enwedig os nad oes gennych unrhyw berthnasau o'ch cwmpas i siarad â nhw.

Mae gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael gan unigolyn cyswllt penodol yn eich prifysgol. Os ydych wedi gadael gofal gallwch siarad â'ch Cynorthwyydd Personol neu eich Gweithiwr Gadael Gofal. Mae pob awdurdod lleol yn cynnig mathau gwahanol o gymorth i rai sy'n gadael gofal, felly mae'n werth siarad â nhw'n uniongyrchol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch effaith y coronafeirws ar y gofal yr ydych yn ei dderbyn, neu os ydych chi am gael cyngor personol, neu sgwrs hyd yn oed, gallwch gysylltu â'r canlynol:

Become Charity ar 0800 023 2033 neu e-bost: [email protected]

Os ydych chi'n byw yn yr Alban, gallwch gysylltu â Who Cares Scotland ar 0141 226 4441 neu [email protected]

Os ydych wedi ymddieithrio o'ch teulu gallwch ymweld â www.standalone.org.uk i gael cyngor.

Os ydych chi'n fyfyriwr ag anableddau a bod angen cyngor arnoch, gallwch ffonio'r Llinell Gymorth Myfyrwyr Anabl ar 0330 995 0414. Yr oriau agor yw 11am - 1pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Fel arall, gallwch anfon e-bost atynt yn: [email protected]

Mae'r QAA (Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch) wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r Adran Addysg, Ofqual a sefydliadau eraill i greu dull clir, teg a chyson o asesu dyfarniad y Diploma Mynediad i AU.

Myfyrwyr a oedd yn bwriadu cwblhau eu cwrs Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf 2020

Os ydych chi'n anelu i gwblhau eich astudiaethau Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf eleni, byddwch yn awr yn derbyn graddau wedi'u cyfrifo ar gyfer yr holl asesiadau sy'n weddill a chanddynt ddyddiadau cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020.

Mae'r QAA yn gweithio i roi gwybodaeth ichi cyn gynted ag sy'n bosibl ynghylch yr union ddull o gyfrifo eich graddau. Bydd rhagor o wybodaeth a diweddariadau yn cael eu cyhoeddi yma

Myfyrwyr sy'n bwriadu cwblhau eu cwrs Mynediad i AU ar ôl 31 Gorffennaf 2020.

Os ydych i fod i barhau â'ch astudiaethau ar ôl 31 Gorffennaf 2020, byddwch yn cael cefnogaeth i gwblhau eich astudiaethau drwy newid y dull o addysgu ac asesu eich cwrs.

Rhagor o wybodaeth

Bydd y QAA yn parhau i roi'r newyddion diweddaraf i'r holl fyfyrwyr Mynediad i AU ar y wefan Mynediad i AU, a byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf ag Asiantaethau Dilysu Mynediad, darparwyr cyrsiau a darparwyr addysg uwch.

Gallwch hefyd ddarllen y Cwestiynau Cyffredin ar wefan y QAA

Os oes angen cymorth neu gefnogaeth bellach arnoch, siaradwch â darparydd eich cwrs.

Gan nad yw’r rhan fwyaf o fyfyrwyr bellach yn gallu mynd i’r ysgol, y coleg neu’r brifysgol er mwyn dysgu, dyma rai cynghorion i’ch helpu i ddysgu’n llwyddiannus gartref.

  1. Ceisiwch gadw at eich trefn arferol hyd y bo’r sefyllfa bresennol yn caniatáu. Codwch ar yr amser arferol, gwisgwch, a sicrhau eich bod yn bwyta prydau rheolaidd. Lluniwch ‘amserlen’ ar gyfer eich diwrnod: gwnewch yn siŵr eich bod yn cael egwyl rheolaidd ac yn cerdded o gwmpas, ond ceisiwch astudio am 45 munud i awr ar y tro.
  2. Ffurfiwch grwpiau astudio gyda’ch ffrindiau a’r rhai sydd ar eich cwrs. Gallwch hefyd sefydlu grwpiau a chyfarfodydd. Bydd apiau fel Zoom, Houseparty a Netflixparty yn dda i gynnal sgyrsiau grŵp a rhith-gyfarfodydd.
  3. Rhowch gynnig ar ddysgu ar-lein: efallai y bydd eich ysgol, coleg neu brifysgol wedi sefydlu gwersi neu ddarlithoedd ar-lein, ac mae digonedd o gyrsiau ar gael drwy blatfformau fel www.futurelearn.com lle mae prifysgolion a cholegau yn cynnig cyrsiau ar-lein yn rhad ac am ddim, gan gynnwys sut i baratoi am y brifysgol. Mae gan golegau lleol hefyd nifer o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim. Edrychwch ar wefan eich coleg lleol am fwy o fanylion.
  4. Ymarfer corff: cewch ymarfer corff y tu allan unwaith y dydd, ar yr amod eich bod yn cadw pellter o 2m o leiaf rhyngoch chi ac eraill. Gallech fynd ar feic, rhedeg neu gerdded. Cewch ymarfer corff yn eich cartref, ac mae nifer o grwpiau ar-lein yn cynnig sesiynau ymarfer corff am ddim.
  5. Byddwch yn ymwybodol o’ch llesiant meddyliol: mae’n hawdd teimlo’n unig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo amser i gysylltu â ffrindiau neu deulu am sgwrs, i rannu profiadau a cheisio chwerthin. https://youngminds.org.uk/blog/looking-after-your-mental-health-while-self-isolating

Am gymorth ac arweiniad ynghylch iechyd meddwl, ewch i Student Minds - https://www.studentminds.org.uk/.

Canllawiau Prifysgolion y DU - https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/Pages/coronavirus.aspx.

Gwefan Llywodraeth yr Alban https://www.studentinformation.gov.scot/

Prifysgolion Cymru https://www.uniswales.ac.uk/cy/

Y Swyddfa Fyfyrwyr – Gwybodaeth am y coronafeirws i fyfyrwyr – https://www.officeforstudents.org.uk/for-students/student-guide-to-coronavirus/

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer lleoliadau addysgol: https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19

Am wybodaeth arall ynghylch y coronafeirws, er enghraifft y camau y dylech eu cymryd i’ch diogelu eich hun ac eraill, a’r hyn i’w wneud os ydych yn meddwl bod gennych y coronafeirws, darllenwch ganllawiau Public Health England, Public Health Wales a chanllawiau’r llywodraeth.

Back
to top