Gwybodaeth diweddaraf Coronafeirws (COVID-19)

Cynnwys Corona (Covid-19)

Rydym yn deall bod y cyfnod hwn yn gyfnod pryderus iawn i chi. Mae Darganfod Prifysgol yn gweithio gyda’i bartneriaid yn y DU a chyda phrifysgolion a cholegau er mwyn sicrhau bod gennych yr wybodaeth a’r canllawiau angenrheidiol. Mae’r sefyllfa yn datblygu’n gyflym a’n nod yw rhoi cymaint o’r newyddion diweddaraf i chi ag sy’n bosibl. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei hychwanegu wrth iddi ddod ar gael, felly cadwch olwg ar y wefan am unrhyw ddatblygiadau.

Ffocws y dudalen hon yw gwybodaeth am addysg uwch.

Os ydych yn fyfyriwr cyfredol, dylech gysylltu yn y lle cyntaf â’ch prifysgol neu goleg os oes gennych ymholiadau ynghylch eich cwrs, eich llety neu eich statws mewnfudo.

Dyddiadau cau ymgeisio ar gyfer prifysgolion a cholegau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon:

18 Mehefin: Dyddiad cau ateb UCAS ar gyfer cynigion a dderbynnir ar neu cyn 4 Mehefin (nid dewisiadau Ychwanegol)

20 Gorffennaf: Dyddiad cau ateb UCAS ar gyfer cynigion a dderbynnir ar neu cyn 13 Gorffennaf (gan gynnwys dewisiadau ychwanegol)

6 Gorffennaf: Clirio 2020 yn agor trwy UCAS

Dyddiadau cau ymgeisio ar gyfer prifysgolion a cholegau yn yr Alban:

30 Mehefin: dyddiad cau ymgeisio am leoedd mewn prifysgol neu coleg

6 Gorffennaf: Clirio 2020 yn agor trwy UCAS

Os ydych yn fyfyriwr cyfredol, dylech gysylltu yn y lle cyntaf â’ch prifysgol neu goleg os oes gennych ymholiadau ynghylch eich cwrs, eich llety neu eich statws mewnfudo.

Os ydych chi wedi profi’r system ofal, neu wedi ymddieithrio o'ch teulu, efallai y byddwch yn teimlo'n bryderus ynghylch y coronafeirws (COVID-19). Gall fod yn gyfnod brawychus, yn enwedig os nad oes gennych unrhyw berthnasau o'ch cwmpas i siarad â nhw.

Mae gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael gan unigolyn cyswllt penodol yn eich prifysgol. Os ydych wedi gadael gofal gallwch siarad â'ch Cynorthwyydd Personol neu eich Gweithiwr Gadael Gofal. Mae pob awdurdod lleol yn cynnig mathau gwahanol o gymorth i rai sy'n gadael gofal, felly mae'n werth siarad â nhw'n uniongyrchol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch effaith y coronafeirws ar y gofal yr ydych yn ei dderbyn, neu os ydych chi am gael cyngor personol, neu sgwrs hyd yn oed, gallwch gysylltu â'r canlynol:

Become Charity ar 0800 023 2033 neu e-bost: [email protected]

Os ydych chi'n byw yn yr Alban, gallwch gysylltu â Who Cares Scotland ar 0141 226 4441 neu [email protected]

Os ydych wedi ymddieithrio o'ch teulu gallwch ymweld â www.standalone.org.uk i gael cyngor.

Os ydych chi'n fyfyriwr ag anableddau a bod angen cyngor arnoch, gallwch ffonio'r Llinell Gymorth Myfyrwyr Anabl ar 0330 995 0414. Yr oriau agor yw 11am - 1pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Fel arall, gallwch anfon e-bost atynt yn: [email protected]

I gael gwybodaeth am newidiadau i brofion iaith Saesneg a fisâu, a ble y gellir cael cyngor a chefnogaeth, ewch i wefan Study UK y British Council:study-uk.britishcouncil.org.

Ceir gwybodaeth am newidiadau i drefniadau asesu ac argaeledd canlyniadau ar gyfer cymwysterau rhyngwladol hefyd yn ucas.com.

Os ydych wedi gwneud cais trwy UCAS a bod unrhyw newidiadau sylweddol eraill wedi'u gwneud a fydd yn effeithio arnoch chi, neu'ch cais, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost ar eich cais – gallwch ei ddiweddaru yn Track.

Ceir mwy o wybodaeth am wneud cais i brifysgol ar wefan UCAS: ucas.com/coronavirus.

Myfyrwyr rhyngwladol – Myfyrwyr presennol

Bydd dinasyddion â fisâu nad ydynt yn gallu dychwelyd adref oherwydd y pandemig COVID-19 yn gallu ymestyn eu fisâu.

Bydd yr estyniad yn berthnasol i unrhyw un y mae ei fisa wedi dod i ben ar ôl 24 Ionawr ac nad yw'n gallu gadael y wlad o ganlyniad i gyfyngiadau teithio neu hunanynysu. Bydd hyn yn para hyd at 31 Mai ond bydd yn cael ei adolygu'n rheolaidd rhag ofn bydd angen estyniadau pellach.

Mae tîm mewnfudo COVID-19 penodol wedi'i sefydlu o fewn Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) er mwyn gwneud y broses mor syml â phosibl. Dylai unrhyw un sydd yn y sefyllfa hon gysylltu â'r tîm, trwy'r cyfeiriad e-bost [email protected], er mwyn gadael i'r tîm wybod bod ei fisa wedi dod i ben a bydd yn cael estyniad.

I helpu'r rheini sydd am wneud cais am fisâu i aros yn y DU yn yr hirdymor, mae'r Swyddfa Gartref hefyd yn rhoi trefniadau dros dro ar waith i ehangu'r darpariaethau ar gyfer cyfnewid o fewn y wlad. Bydd hyn yn golygu bod pobl yn gallu gwneud cais i newid llwybrau, megis o Haen 4 (myfyriwr) i Haen 2 (gweithiwr cyffredinol), wrth aros yn y DU. Bydd UKVI yn parhau i brosesu ceisiadau mor gyflym â phosibl, ond gall rhai ceisiadau gymryd mwy o amser nag arfer o ganlyniad i bwysau gweithredol sy'n gysylltiedig â COVID-19.

cyngor gov.uk ar gyfer y rhai nad ydyn nhw’n gallu dychwelyd adref ar hyn o bryd oherwydd COVID-19

canllawiau gov.uk ar gyfer ymgeiswyr am fisa’r DU a thrigolion dros dro yn y DU

Cwestiynau cyffredin

Beth sydd angen i mi ei wneud os bydd fy fisa yn dod i ben cyn bo hir ac nid wyf yn gallu gadael y Deyrnas Unedig?

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi canllawiau diweddaredig bellach ar gyfer deiliaid fisa nad ydynt yn gallu dychwelyd adref o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19. Darllenwch y datganiad llawn ar dudalen we gov.uk. Os bydd eich fisa yn dod i ben rhwng 24 Ionawr 2020 a 31 Mai 2020 ac nid oes modd i chi adael y DU o ganlyniad i gyfyngiadau teithio neu oherwydd eich bod yn hunanynysu, bydd rhaid i chi gysylltu â Thîm Mewnfudo’r Coronafeirws er mwyn i chi ddiweddaru eich cofnod mewnfudo (ceir hyd i wybodaeth gyswllt ar y ddolen uchod). Bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

  • Eich enw llawn (gan gynnwys unrhyw enwau canol)
  • Dyddiad geni (dd/mm/bbbb)
  • Cenedligrwydd
  • Eich cyfeirnod fisa blaenorol – hwn yw rhif eich trwydded breswylio fiometrig (BRP) a geir yng nghornel dde uchaf eich cerdyn BRP, neu, os nad oes gennych BRP, y rhif ar gornel dde uchaf eich fisa sydd yn eich pasbort
  • Pam nad ydych yn gallu mynd nôl i'ch gwlad – er enghraifft, os yw'r ffin wedi cau

Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â Thîm Mewnfudo’r Coronafeirws cyn gynted â phosibl gyda'r wybodaeth uchod.

Beth sydd angen i mi ei wneud os wyf ar leoliad ond nid wyf yn gallu mynd i'r gwaith?

Os nad ydych yn gallu mynychu eich lleoliad o ganlyniad i'r sefyllfa sy'n datblygu o ganlyniad i COVID-19, cysylltwch â'ch prifysgol neu goleg i'w hysbysu, a gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn rhoi gwybod i'ch cyflogwr.

Beth ddylwn i'w wneud ynglŷn â fy eiddo yn fy llety?

Os byddwch yn gadael y DU am gyfnod o amser ac nid ydych yn sicr ynglŷn â phryd y byddwch yn dychwelyd, bydd angen i chi wirio gyda'r tîm llety ar y campws ynglŷn â'r hyn y bydd angen i chi ei wneud o ran eich eiddo. Os ydych yn rhentu'n breifat a byddwch yn gadael y DU am gyfnod o amser ac nid ydych yn sicr ynglŷn â phryd y byddwch yn dychwelyd, bydd angen i chi wirio gyda'ch landlord ynglŷn â'r hyn y bydd angen i chi ei wneud o ran eich eiddo.

Beth ddylwn i'w wneud os wyf yn hunanynysu?

Os ydych wedi cael eich cynghori i hunanynysu, darllenwch ynglŷn â hyn yng nghanllawiau'r GIG a chanllawiau'r llywodraeth.

Mae'r QAA (Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch) wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r Adran Addysg, Ofqual a sefydliadau eraill i greu dull clir, teg a chyson o asesu dyfarniad y Diploma Mynediad i AU.

Myfyrwyr a oedd yn bwriadu cwblhau eu cwrs Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf 2020

Os ydych chi'n anelu i gwblhau eich astudiaethau Mynediad i AU erbyn 31 Gorffennaf eleni, byddwch yn awr yn derbyn graddau wedi'u cyfrifo ar gyfer yr holl asesiadau sy'n weddill a chanddynt ddyddiadau cyflwyno ar ôl 20 Mawrth 2020.

Mae'r QAA yn gweithio i roi gwybodaeth ichi cyn gynted ag sy'n bosibl ynghylch yr union ddull o gyfrifo eich graddau. Bydd rhagor o wybodaeth a diweddariadau yn cael eu cyhoeddi yma

Myfyrwyr sy'n bwriadu cwblhau eu cwrs Mynediad i AU ar ôl 31 Gorffennaf 2020.

Os ydych i fod i barhau â'ch astudiaethau ar ôl 31 Gorffennaf 2020, byddwch yn cael cefnogaeth i gwblhau eich astudiaethau drwy newid y dull o addysgu ac asesu eich cwrs.

Rhagor o wybodaeth

Bydd y QAA yn parhau i roi'r newyddion diweddaraf i'r holl fyfyrwyr Mynediad i AU ar y wefan Mynediad i AU, a byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf ag Asiantaethau Dilysu Mynediad, darparwyr cyrsiau a darparwyr addysg uwch.

Gallwch hefyd ddarllen y Cwestiynau Cyffredin ar wefan y QAA

Os oes angen cymorth neu gefnogaeth bellach arnoch, siaradwch â darparydd eich cwrs.

Gan nad yw’r rhan fwyaf o fyfyrwyr bellach yn gallu mynd i’r ysgol, y coleg neu’r brifysgol er mwyn dysgu, dyma rai cynghorion i’ch helpu i ddysgu’n llwyddiannus gartref.

  1. Ceisiwch gadw at eich trefn arferol hyd y bo’r sefyllfa bresennol yn caniatáu. Codwch ar yr amser arferol, gwisgwch, a sicrhau eich bod yn bwyta prydau rheolaidd. Lluniwch ‘amserlen’ ar gyfer eich diwrnod: gwnewch yn siŵr eich bod yn cael egwyl rheolaidd ac yn cerdded o gwmpas, ond ceisiwch astudio am 45 munud i awr ar y tro.
  2. Ffurfiwch grwpiau astudio gyda’ch ffrindiau a’r rhai sydd ar eich cwrs. Gallwch hefyd sefydlu grwpiau a chyfarfodydd. Bydd apiau fel Zoom, Houseparty a Netflixparty yn dda i gynnal sgyrsiau grŵp a rhith-gyfarfodydd.
  3. Rhowch gynnig ar ddysgu ar-lein: efallai y bydd eich ysgol, coleg neu brifysgol wedi sefydlu gwersi neu ddarlithoedd ar-lein, ac mae digonedd o gyrsiau ar gael drwy blatfformau fel www.futurelearn.com lle mae prifysgolion a cholegau yn cynnig cyrsiau ar-lein yn rhad ac am ddim, gan gynnwys sut i baratoi am y brifysgol. Mae gan golegau lleol hefyd nifer o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim. Edrychwch ar wefan eich coleg lleol am fwy o fanylion.
  4. Ymarfer corff: cewch ymarfer corff y tu allan unwaith y dydd, ar yr amod eich bod yn cadw pellter o 2m o leiaf rhyngoch chi ac eraill. Gallech fynd ar feic, rhedeg neu gerdded. Cewch ymarfer corff yn eich cartref, ac mae nifer o grwpiau ar-lein yn cynnig sesiynau ymarfer corff am ddim.
  5. Byddwch yn ymwybodol o’ch llesiant meddyliol: mae’n hawdd teimlo’n unig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo amser i gysylltu â ffrindiau neu deulu am sgwrs, i rannu profiadau a cheisio chwerthin. https://youngminds.org.uk/blog/looking-after-your-mental-health-while-self-isolating

Am gymorth ac arweiniad ynghylch iechyd meddwl, ewch i Student Minds - https://www.studentminds.org.uk/.

Canllawiau Prifysgolion y DU - https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/Pages/coronavirus.aspx.

Gwefan Llywodraeth yr Alban https://www.studentinformation.gov.scot/

Prifysgolion Cymru https://www.uniswales.ac.uk/cy/

Y Swyddfa Fyfyrwyr – Gwybodaeth am y coronafeirws i fyfyrwyr – https://www.officeforstudents.org.uk/for-students/student-guide-to-coronavirus/

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer lleoliadau addysgol: https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19

Am wybodaeth arall ynghylch y coronafeirws, er enghraifft y camau y dylech eu cymryd i’ch diogelu eich hun ac eraill, a’r hyn i’w wneud os ydych yn meddwl bod gennych y coronafeirws, darllenwch ganllawiau Public Health England, Public Health Wales a chanllawiau’r llywodraeth.

Back
to top