Cynnwys Corona (Covid-19)

Mae Darganfod Prifysgol yn gweithio gyda’i bartneriaid yn y DU a chyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau bod gennych yr wybodaeth a’r canllawiau sydd eu hangen arnoch. Mae’r sefyllfa’n newid o hyd, a’n nod yw gwneud ein gorau i sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hychwanegu wrth iddi ddod ar gael, felly cofiwch barhau i gadw golwg am unrhyw ddatblygiadau.

Mae’r dudalen yma’n canolbwyntio ar wybodaeth am addysg uwch.

Os ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd, dylech gysylltu â’ch prifysgol neu goleg i ddechrau i holi ynghylch eich cwrs, eich llety neu eich statws mewnfudo.

Mae UCAS ar hyn o bryd yn derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau addysg uwch sy’n dechrau eleni. Er bod prif ddyddiad cau UCAS, sef 29 Ionawr, wedi pasio, mae hi’n dal yn bosibl ichi ymgeisio hyd at 30 Mehefin 2021, ac o 5 Gorffennaf – 19 Hydref, cewch ymgeisio am le ar gwrs drwy’r broses Glirio os nad ydych eisoes yn dal cynnig gan brifysgol neu goleg, a bod lle yn dal i fod ar gael ar y cwrs dan sylwl. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ddyddiadau cau UCAS.

Am wybodaeth am y broses ymgeisio, edrychwch ar wefan UCAS.

Edrychwch ar ein hadran 'sut i ddewis cwrs' i weld yr hyn y gallech fod am eu hystyried wrth ymgeisio am le mewn prifysgol.

Os oeddech chi am ail-sefyll arholiadau yn ystod y flwyddyn academaidd hon, ond bod yr arholiadau wedi'u canslo oherwydd pandemig y coronafeirws, neu nad oeddech yn gallu eu sefyll oherwydd eich bod yn hunanynysu neu'n sâl ar ôl dod i gysylltiad â COVID-19, mae'n bosibl y bydd modd ichi eu hailsefyll yn ddiweddarach. Bydd eich ysgol, eich coleg neu eich canolfan arholi yn gallu eich cynghori ynghylch eich opsiynau.

Cymru:

Mae Llywodraeth Cymru wedi canslo arholiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch haf eleni ac wedi cyhoeddi y bydd graddau yn cael eu hasesu gan ysgolion a cholegau.

  • Bydd ysgolion a cholegau yn gallu defnyddio ystod o dystiolaeth i bennu’r graddau sydd i’w dyfarnu i’w dysgwyr, gan gynnwys gwaith cwrs a ffug-arholiadau. Bydd bwrdd arholi CBAC hefyd yn cynnig cyfres o bapurau o’r gorffennol wedi’u haddasu fel bo modd i ysgolion barhau i asesu eu disgyblion.
  • Bydd myfyrwyr yn gallu apelio yn erbyn eu canlyniadau drwy eu hysgol neu goleg.
  • Bydd myfyrwyr yn derbyn gradd dros dro ym mis Mehefin ar gyfer cymwysterau Safon Uwch.

Yng Nghymru bydd canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol yn cael eu cyhoeddi ar 10 Awst a TGAU ar 12 Awst.

Am fanylion llawn y broses asesu, edrychwch ar dudalennau Coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Lloegr:

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi na fydd Safon Uwch a TGAU haf 2021 yn cael eu cynnal. Mae trefniadau ar gyfer arholiadau galwedigaethol (gan gynnwys cymwysterau BTEC) hefyd wedi newid.

Mae’r Adran Addysg a’r corff rheoleiddio arholiadau, Ofqual, wedi cyhoeddi’r trefniadau ar gyfer dyfarnu graddau yn 2021. Nid yw’r trefniadau hyn ond yn berthnasol i gymwysterau yn Lloegr.

Trefniadau ar gyfer TGAU, Safon Uwch a Safon Uwch Gyfrannol:

  • Bydd athrawon yn dyfarnu graddau’n seiliedig ar eu barn ynghylch safon perfformiad cyfredol eu myfyrwyr.
  • Gall athrawon ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth i bennu graddau, gan gynnwys gwaith myfyrwyr, gwaith cwrs a ffug-arholiadau. Bydd byrddau arholi’n rhoi cymorth a chyngor ynghylch y dystiolaeth berthnasol.
  • Bydd ysgolion a cholegau’n cyflwyno graddau i’r bwrdd arholi perthnasol erbyn 18 Mehefin.
  • Bydd canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol yn cael eu cyhoeddi ddydd Mawrth 10 Awst a chanlyniadau TGAU ar ddydd Iau 12 Awst.
  • Bydd yr holl fyfyrwyr yn gallu apelio eu graddau os ydynt o’r farn nad yw’r gradd y maent wedi’i derbyn yn adlewyrchu eu perfformiad.

Ceir rhagor o wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr preifat, yn y canllawiau hyn.

Trefniadau ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol (VTQs):

Mae'r trefniadau ar gyfer arholiadau galwedigaethol (gan gynnwys cymwysterau BTEC) wedi newid hefyd i'r rhai a oedd i fod i sefyll arholiad o fis Ionawr i fis Mawrth, a gallai'r trefniadau hynny amrywio yn dibynnu ar eich ysgol neu goleg. Cysylltwch â’ch ysgol neu goleg am gyngor. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Adran Addysg.

Cyhoeddodd Ofqual offeryn i esbonio cymwysterau tymor yr haf 2021 ar 24 Mawrth, sy’n nodi’r dull gweithredu y dylid ei fabwysiadu ar gyfer cymwysterau unigol. Gall myfyrwyr chwilio am gymhwyster penodol i weld sut y caiff ei asesu.

Yr Alban:

Ni fydd arholiadau Higher, Advanced Higher ac National 5 yn cael eu cynnal yn 2021. Cynhelir asesiadau athrawon o dystiolaeth o gyrhaeddiad disgyblion yn eu lle.

Bydd canlyniadau cymwysterau yn yr Alban yn cael eu cyhoeddi ar 10 Awst.

Mae cyhoeddiad diweddaraf y llywodraeth i’w weld yma ar gov.scot.

Gogledd Iwerddon:

Ni chynhelir arholiadau eleni i ddisgyblion sydd i fod i sefyll arholiadau a gydgysylltir gan CCEA yng Ngogledd Iwerddon. Bydd gradd myfyriwr wedi’i seilio ar asesiad ysgol neu goleg o’r safon y mae disgybl yn perfformio arni. Defnyddir ystod o dystiolaeth i bennu hyn.

Yng Ngogledd Iwerddon, cyhoeddir canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol ar 10 Awst a TGAU ar 12 Awst.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r broses, edrychwch ar y canllawiau hyn.

Mae gan y Swyddfa Fyfyrwyr wybodaeth am y coronafeirws a Chwestiynau Cyffredin i fyfyrwyr yn Lloegr.


Mae Prifysgolion Cymru yn manylu ar y cyngor a roddwyd i brifysgolion yn gysylltiedig â phandemig y coronfeirws. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau canllawiau i leoliadau addysg yn ogystal â chanllawiau penodol i leoliadau Addysg Uwch a chymorth i fyfyrwyr.


Dylai myfyrwyr sy’n byw neu’n gweithio yn yr Alban edrych ar y wefan swyddogol Gwybodaeth i Fyfyrwyr.


Gall myfyrwyr sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon edrych ar eu gwybodaeth am goronafeirws swyddogol.

Mae Prifysgolion y DU wedi rhyddhau canllawiau ar bolisi’n gysylltiedig â phandemig y Coronafeirws.


Am ragor o wybodaeth am y coronafeirws, fel cyngor ynghylch y rhagofalon y dylech eu cymryd, a beth i’w wneud os ydych chi’n ofni bod gennych chi’r coronafeirws, darllenwch gyngor y llywodraeth ar gyfer Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Efallai fod gennych lawer o gwestiynau am astudio yn y DU. Am wybodaeth gweler Cyngor Materion Myfyrwyr Rhyngwladol y DU.

Am wybodaeth am newidiadau i brofion Saesneg, fisas, ac o le i gael cyngor a chymorth, ewch i wefan Study UK y British Council.

Os ydych chi wedi cyflwyno cais i UCAS, a bod unrhyw newidiadau eraill o bwys yn codi a fydd yn effeithio arnoch chi, neu eich cais, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost ar eich cais – gallwch ddiweddaru’r cyfeiriad hwnnw yn Track.

Ceir mwy o wybodaeth am ymgeisio i brifysgol ar wefan UCAS.

Rhai sydd wedi Gadael Gofal a Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio o'u Teuluoedd

Os ydych chi wedi profi’r system ofal, neu wedi ymddieithrio o'ch teulu, efallai y byddwch yn teimlo'n bryderus ynghylch y coronafeirws (COVID-19). Gall fod yn gyfnod brawychus, yn enwedig os nad oes gennych unrhyw berthnasau o'ch cwmpas i siarad â nhw.

Mae gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael gan unigolyn cyswllt penodol yn eich prifysgol. Os ydych wedi gadael gofal gallwch siarad â'ch Cynorthwyydd Personol neu eich Gweithiwr Gadael Gofal. Mae pob awdurdod lleol yn cynnig mathau gwahanol o gymorth i rai sy'n gadael gofal, felly mae'n werth siarad â nhw'n uniongyrchol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch effaith y coronafeirws ar y gofal yr ydych yn ei dderbyn, neu os ydych chi am gael cyngor personol, neu sgwrs hyd yn oed, gallwch gysylltu â'r canlynol:

Become Charity ar 0800 023 2033 neu e-bost: [email protected]

Os ydych chi'n byw yn yr Alban, gallwch gysylltu â Who Cares Scotland ar 0141 226 4441 neu [email protected]

Os ydych wedi ymddieithrio o'ch teulu gallwch ymweld â www.standalone.org.uk i gael cyngor.

Myfyrwyr anabl - gwybodaeth ychwanegol

Os ydych chi'n fyfyriwr ag anableddau a bod angen cyngor arnoch, gallwch ffonio'r Llinell Gymorth Myfyrwyr Anabl ar 0330 995 0414. Yr oriau agor yw 11am - 1pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Fel arall, gallwch anfon e-bost atynt yn: [email protected]

Os ydych chi’n fyfyriwr aeddfed sy’n dilyn y cwrs Mynediad i AU, bydd y QAA yn parhau i roi’r newyddion diweddaraf i’r holl fyfyrwyr Mynediad i AU ar adran Mynediad i AU y wefan, a bydd yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf ag Asiantaethau Dilysu Mynediad, darparwyr cwrs a darparwyr addysg uwch.

Gallwch hefyd ddarllen y Cwestiynau Cyffredin ar wefan y QAA.

Os oes angen cymorth neu gefnogaeth bellach arnoch, siaradwch â darparwyr eich cwrs.

Dylai myfyrwyr sy’n cael anawsterau salwch meddwl siarad â’u tîm cymorth myfyrwyr o fewn eich darparydd.

Gallwch hefyd gysylltu â student minds neu’r Samariaid neu eu ffonio’n rhad ac am ddim ar 116 123.

Back
to top