Cynnwys Corona (Covid-19)

Mae Darganfod Prifysgol yn gweithio gyda’i bartneriaid yn y DU a chyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau bod gennych yr wybodaeth a’r canllawiau sydd eu hangen arnoch. Mae’r sefyllfa’n newid o hyd, a’n nod yw gwneud ein gorau i sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hychwanegu wrth iddi ddod ar gael, felly cofiwch barhau i gadw golwg am unrhyw ddatblygiadau.

Mae’r dudalen yma’n canolbwyntio ar wybodaeth am addysg uwch.

Os ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd, dylech gysylltu â’ch prifysgol neu goleg i ddechrau i holi ynghylch eich cwrs, eich llety neu eich statws mewnfudo.

Ar y 6 Ionawr 2021, penderfynodd UCAS ymestyn y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais tan dydd Gwener 29 Ionawr am 18:00 (amser DU). Am wybodaeth ychwanegol, ewch i dyddiadau cau UCAS.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y broses ymgeisio cyfeiriwch at wefan UCAS.

Edrychwch ar ein hadran 'sut i ddewis cwrs' am fanylion am yr hyn dylech chi ystyried wrth gwneud cais ar gyfer prifysgol.

Gwiriwch yn rheolaidd am y newyddion diweddaraf, oherwydd gallai’r wybodaeth ar y dudalen yma newid.

Cymru:

Mae Llywodraeth Cymru wedi canslo arholiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch yr haf nesaf. Bydd graddau’n cael eu dyfarnu ar sail:

  • Asesu heb arholiadau
  • Eich athrawon a’ch darlithwyr i gynllunio a marcio asesiadau, a gynhelir o 22 Chwefror hyd 23 Ebrill
  • Asesiadau allanol wedi’u cynllunio gan gorff cymwysterau Cymru, WJEC, a gynhelir rhwng 17 Mai a 29 of Mehefin

Ceir hyd i fwy o fanylion yng nghanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Lloegr:

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi na fydd arholiadau Safon Uwch a TGAU haf 2021 yn mynd rhagddynt. Maent yn gweithio efo Ofqual i gadarnhau trefniadau amgen ar gyfer asesu a dyfarnu graddau. Gwiriwch y tudalen yma am ragor o wybodaeth wrth iddi ddod ar gael.

Mae’r trefniadau ar gyfer arholidadau galwedigaethol (gan gynnwys BTECs) hefyd wedi newid a gallant amrywio gan dibynnu ar eich ysgol neu goleg. Cysylltwch â’ch ysgol neu goleg am gyngor. I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at yr Adran Addysg.

Yr Alban:

Ni fydd arholiadau Higher, Advanced Higher ac National 5 yn cael eu cynnal yn 2021. Cynhelir asesiadau athrawon o dystiolaeth o gyrhaeddiad disgyblion yn eu lle.

Mae cyhoeddiad diweddaraf y llywodraeth i’w weld yma ar gov.scot.

Gogledd Iwerddon:

Mae Gweinidog Addysg Gogledd Iwerddon wedi cadarnhau bod TGAU, Safon UG a Safon Uwch a oedd wedi’u drefnu ar gyfer Ionawr, Chwefror, Mai a Fehefin 2021 wedi’u ganslo, ac mae’r llywodraeth wrthi’n gweithio ar drefniadau dyfarnu amgen.

Cadwch wirio’r dudalen hon ar gyfer diweddariadau. Ceir mwy o wybodaeth ar wefannau Education NI neu CCEA.

Efallai fod gennych lawer o gwestiynau am astudio yn y DU. Am wybodaeth gweler Cyngor Materion Myfyrwyr Rhyngwladol y DU.

Am wybodaeth am newidiadau i brofion Saesneg, fisas, ac o le i gael cyngor a chymorth, ewch i wefan Study UK y British Council.

Os ydych chi wedi cyflwyno cais i UCAS, a bod unrhyw newidiadau eraill o bwys yn codi a fydd yn effeithio arnoch chi, neu eich cais, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost ar eich cais – gallwch ddiweddaru’r cyfeiriad hwnnw yn Track.

Ceir mwy o wybodaeth am ymgeisio i brifysgol ar wefan UCAS.

Rhai sydd wedi Gadael Gofal a Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio o'u Teuluoedd

Os ydych chi wedi profi’r system ofal, neu wedi ymddieithrio o'ch teulu, efallai y byddwch yn teimlo'n bryderus ynghylch y coronafeirws (COVID-19). Gall fod yn gyfnod brawychus, yn enwedig os nad oes gennych unrhyw berthnasau o'ch cwmpas i siarad â nhw.

Mae gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael gan unigolyn cyswllt penodol yn eich prifysgol. Os ydych wedi gadael gofal gallwch siarad â'ch Cynorthwyydd Personol neu eich Gweithiwr Gadael Gofal. Mae pob awdurdod lleol yn cynnig mathau gwahanol o gymorth i rai sy'n gadael gofal, felly mae'n werth siarad â nhw'n uniongyrchol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch effaith y coronafeirws ar y gofal yr ydych yn ei dderbyn, neu os ydych chi am gael cyngor personol, neu sgwrs hyd yn oed, gallwch gysylltu â'r canlynol:

Become Charity ar 0800 023 2033 neu e-bost: [email protected]

Os ydych chi'n byw yn yr Alban, gallwch gysylltu â Who Cares Scotland ar 0141 226 4441 neu [email protected]

Os ydych wedi ymddieithrio o'ch teulu gallwch ymweld â www.standalone.org.uk i gael cyngor.

Myfyrwyr anabl - gwybodaeth ychwanegol

Os ydych chi'n fyfyriwr ag anableddau a bod angen cyngor arnoch, gallwch ffonio'r Llinell Gymorth Myfyrwyr Anabl ar 0330 995 0414. Yr oriau agor yw 11am - 1pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Fel arall, gallwch anfon e-bost atynt yn: [email protected]

Os ydych chi’n fyfyriwr aeddfed sy’n dilyn y cwrs Mynediad i AU, bydd y QAA yn parhau i roi’r newyddion diweddaraf i’r holl fyfyrwyr Mynediad i AU ar adran Mynediad i AU y wefan, a bydd yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf ag Asiantaethau Dilysu Mynediad, darparwyr cwrs a darparwyr addysg uwch.

Gallwch hefyd ddarllen y Cwestiynau Cyffredin ar wefan y QAA.

Os oes angen cymorth neu gefnogaeth bellach arnoch, siaradwch â darparwyr eich cwrs.

Dylai myfyrwyr sy’n cael anawsterau salwch meddwl siarad â’u tîm cymorth myfyrwyr o fewn eich darparydd.

Gallwch hefyd gysylltu â student minds neu’r Samariaid neu eu ffonio’n rhad ac am ddim ar 116 123.

Mae gan y Swyddfa Fyfyrwyr wybodaeth am y coronafeirws a Chwestiynau Cyffredin i fyfyrwyr yn Lloegr.


Mae Prifysgolion Cymru yn manylu ar y cyngor a roddwyd i brifysgolion yn gysylltiedig â phandemig y coronfeirws. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau canllawiau i leoliadau addysg yn ogystal â chanllawiau penodol i leoliadau Addysg Uwch a chymorth i fyfyrwyr.


Dylai myfyrwyr sy’n byw neu’n gweithio yn yr Alban edrych ar y wefan swyddogol Gwybodaeth i Fyfyrwyr.


Gall myfyrwyr sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon edrych ar eu gwybodaeth am goronafeirws swyddogol.


Gall Student Minds gynnig cymorth ac arweiniad yn gysylltiedig â iechyd meddwl.


Mae Prifysgolion y DU wedi rhyddhau canllawiau ar bolisi’n gysylltiedig â phandemig y Coronafeirws.


Am ragor o wybodaeth am y coronafeirws, fel cyngor ynghylch y rhagofalon y dylech eu cymryd, a beth i’w wneud os ydych chi’n ofni bod gennych chi’r coronafeirws, darllenwch gyngor y llywodraeth ar gyfer Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Back
to top