Cynnwys Corona (Covid-19)

Rydym yn deall bod y cyfnod hwn yn gyfnod pryderus iawn i chi. Mae Darganfod Prifysgol yn gweithio gyda’i bartneriaid yn y DU a chyda phrifysgolion a cholegau er mwyn sicrhau bod gennych yr wybodaeth a’r canllawiau angenrheidiol. Mae’r sefyllfa yn datblygu’n gyflym a’n nod yw rhoi cymaint o’r newyddion diweddaraf i chi ag sy’n bosibl. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei hychwanegu wrth iddi ddod ar gael, felly cadwch olwg ar y wefan am unrhyw ddatblygiadau.

Ffocws y dudalen hon yw gwybodaeth am addysg uwch.

Os ydych yn fyfyriwr cyfredol, dylech gysylltu yn y lle cyntaf â’ch prifysgol neu goleg os oes gennych ymholiadau ynghylch eich cwrs, eich llety neu eich statws mewnfudo.

O le i gael gwybodaeth

Yn dilyn penderfyniadau i ganslo arholiadau yr haf hwn, mae llywodraethau a chyrff addysg y DU yn gweithio i roi trefniadau ar waith a darparu mwy o wybodaeth. Ceir isod ddolenni i wybodaeth berthnasol am arholiadau ar gyfer pob gwlad yn y DU. Dylech wirio'r gwefannau hyn yn rheolaidd, oherwydd bydd yr wybodaeth arnynt yn cael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa newid.

Cymru- Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda CBAC i sefydlu'r ffordd decaf o ddyfarnu graddau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch a'r Dystysgrif Her Sgiliau ar gyfer 2020. Bydd y graddau'n cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio ystod o dystiolaeth a dull sy'n seiliedig ar gyfuniad o ffactorau, a allai gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma (ee, canlyniadau Safon UG ar gyfer graddau Safon Uwch), a graddau safonedig o asesiadau athrawon. Bydd graddau o asesiadau athrawon yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gael ar ddiwedd y cwrs. Barn broffesiynol yw hon sy'n seiliedig ar wybodaeth asesu gyfun a ddelir ar gyfer y dysgwr dan sylw, a bydd y farn honno o natur gyfannol yn hytrach na'i bod yn canolbwyntio ar un ffynhonnell o dystiolaeth, fel ffug-arholiadau.

Nid yw Cymwysterau Cymru a CBAC yn bwriadu cyhoeddi graddau ar gyfer Safonau UG nac ar gyfer asesiadau dysgwyr Blwyddyn 10 yn yr un modd. Mae amrywiaeth o opsiynau'n cael eu hystyried ar gyfer y dysgwyr hynny, gan gynnwys y cyfle i sefyll arholiadau yn y gyfres ddilynol o arholiadau. Cyhoeddir mwy o fanylion am y cynlluniau hyn cyn gynted ag sy'n bosibl.

Cewch hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf yma: https://www.qualificationswales.org/cymraeg/coronafeirws---covid-19/

Lloegr- Bydd Ofqual a'r byrddau arholi yn gweithio gyda'r athrawon i bennu graddau i fyfyrwyr y mae eu harholiadau wedi'u canslo yr haf hwn.

Wrth wneud hynny, y ffocws fydd sicrhau y dyfernir graddau i fyfyrwyr TGAU, Safon Uwch a Safon Uwch Gyfrannol sy'n rhoi adlewyrchiad teg o'r gwaith y maent wedi'i gyflawni, a bod y dull hwnnw'n cael ei weithredu'n gyson ar gyfer yr holl fyfyrwyr. Bydd y byrddau arholi yn gofyn i'r athrawon farnu pa radd y maent yn tybio y byddai'r myfyriwr wedi'i ennill pe bai'r arholiadau wedi cael eu cynnal. Os bydd myfyrwyr yn dymuno, bydd opsiwn hefyd iddynt sefyll arholiad yn fuan yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Mae'r llywodraeth wedi dweud ei bod yn anelu i ddarparu'r graddau cyfrifedig hyn cyn diwedd mis Gorffennaf.

Mae cynrychiolwyr prifysgolion wedi cadarnhau eu bod yn disgwyl i brifysgolion fod yn hyblyg a gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi myfyrwyr a sicrhau y gallant symud ymlaen i addysg uwch.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar wefan Ofqual: https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual

Yr Alban- Mae'r Dirprwy Brif Weinidog wedi gofyn i’r SQA ddatblygu model ardystio amgen. Bydd graddau myfyrwyr yn cael eu cyfrifo ar sail gwybodaeth gan athrawon, a barn athrawon, er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi adlewyrchiad teg o berfformiad y myfyrwyr. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw unedau a gwaith cwrs sydd wedi'u cwblhau, ac amcangyfrif o'r graddau a roddir gan athrawon, gan ddefnyddio'r dystiolaeth sydd ar gael ac a gasglwyd drwy gydol y flwyddyn, ynghyd â gwybodaeth am gyrhaeddiad blaenorol, os yw'r wybodaeth honno ar gael.

Mae’r SQA yn anelu i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn eu canlyniadau erbyn 4 Awst ar yr hwyraf.

Cynghorir myfyrwyr i danysgrifio i MySQA, y gwasanaeth ar-lein a thestuno, er mwyn derbyn eu canlyniadau'n uniongyrchol. Cewch hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf yma: https://www.sqa.org.uk/sqa/447.html

Gogledd Iwerddon- Mae’r CCEA yn gweithio gyda'r Adran Addysg i benderfynu’n derfynol ar ddull o ddatrys yr arholiadau yng Ngogledd Iwerddon.

Byddant yn rhoi'r flaenoriaeth i sicrhau datrysiad ar gyfer arholiadau Safon Uwch. Pan fydd y datrysiad hwnnw ar gael, byddant yn rhoi'r newyddion diweddaraf ar ccea.org.uk Cewch hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf yma: https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-advice-educational-settings.

Os ydych wedi ymgeisio drwy UCAS ac y bydd unrhyw newidiadau sylweddol yn effeithio arnoch chi, neu eich cais, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost ar eich cais – gallwch ei ddiweddaru yn Track.

Ceir mwy o wybodaeth am ymgeisio i brifysgol ar wefan UCAS. https://www.ucas.com/undergraduate/after-you-apply/coronavirus-covid-19-latest-updates

Cymru a Lloegr

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn newid y modd y mae’n darparu ei wasanaethau. I’w alluogi i wneud hyn mor gyflym ag sy’n bosibl, mae’n cau ei ganolfannau cyswllt cwsmeriaid dros dro ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr cyfredol, ac ar gyfer unrhyw gwsmer sy’n ad-dalu.

Bydd myfyrwyr newydd a myfyrwyr cyfredol yng Nghymru a Lloegr yn dal yn gallu gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn ôl y drefn arferol, a bydd y CBM yn parhau i brosesu unrhyw geisiadau sydd wedi dod i law cyn gynted ag sy’n bosibl.

Bydd y CBM yn parhau i wneud taliadau sydd wedi’u hamserlennu: Mae’r CBM wedi cadarnhau y bydd darparwyr yn dal i dderbyn taliadau ffioedd dysgu a amserlennwyd yn ôl y drefn arferol, ar ôl derbyn cadarnhad bod y myfyriwr wedi ymrestru gyda’i brifysgol neu goleg.

Mae’r CBM yn gweithio i adfer gwasanaeth eu canolfannau cyswllt cyn gynted ag sy’n bosibl, a bydd yn darparu gwybodaeth bellach am hyn dros y dyddiau nesaf. Cewch hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf yn:

Y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr - https://www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company

Student Finance Wales https://www.studentfinancewales.co.uk/ ac am y Gymraeg; www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/

Yr Alban

Mae Asiantaeth Dyfarnu Myfyrwyr yr Alban (SAAS) yn cynghori y gall myfyrwyr gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer 2020/21 i www.saas.gov.uk o 1 Ebrill 2020.


Mae SAAS yn argymell bod myfyrwyr a sefydliadau i ddilyn eu sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf. Gallwch hefyd ddod o hyd i'r manylion diweddaraf yn:

Student Awards Agency Scotland: https://www.saas.gov.uk/news/coronavirus

Gogledd Iwerddon

Nid yw ceisiadau cyllid myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020 i 2021 wedi agor eto.

Yn dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth, mae Cyllid Myfyrwyr GI wedi gwneud newidiadau i'r ffordd y maent yn gweithio, gan gynnwys cau canolfannau cyswllt dros dro. Trowch at wefan Cyllid Myfyrwyr GI i gael y wybodaeth ddiweddaraf: https://www.studentfinanceni.co.uk/

Am gymorth ac arweiniad ynghylch iechyd meddwl, ewch i Student Minds - https://www.studentminds.org.uk/.

Canllawiau Prifysgolion y DU - https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/Pages/coronavirus.aspx.

Gwefan Llywodraeth yr Alban https://www.studentinformation.gov.scot/

Prifysgolion Cymru https://www.uniswales.ac.uk/cy/

Y Swyddfa Fyfyrwyr – Gwybodaeth am y coronafeirws i fyfyrwyr – https://www.officeforstudents.org.uk/for-students/student-guide-to-coronavirus/

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer lleoliadau addysgol: https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19

Am wybodaeth arall ynghylch y coronafeirws, er enghraifft y camau y dylech eu cymryd i’ch diogelu eich hun ac eraill, a’r hyn i’w wneud os ydych yn meddwl bod gennych y coronafeirws, darllenwch ganllawiau Public Health England, Public Health Walesa chanllawiau’r llywodraeth.

Back
to top